Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Komunikat Nr 1/2018 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie

z dnia 24 maja 2018 roku
do właścicieli, zarządców obiektów budowlanych, w których organizowany jest wypoczynek letni o ciążącym na nich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania miejsc służących do wypoczynku dzieci i młodzieży.

        W zwiazku ze zbliżającym się okresem wypoczynku letniego oraz możliwością wystąpienia zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo podczas sezonu turystycznego na terenie województwa lubelskiego - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, w ktorych organizowany jest wypoczynek letni o ich obowiazku bezwzględnego przestrzegania przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane w zakresie zapewnienia właściwego stanu technicznego i bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych... czytaj więcej

Nabór pracownika w Urzędzie Gminy -podatki

Wójt Gminy Gorzków ogłasza nabów na wolne stanowiska urzędnicze:
Zatrudnienie w 
Urząd Gminy Gorzków
22-315 Gorzków-Osada
ul Główna 9
2. Określenie stanowiska:
a) Stanowisko ds księgowości podatkowej,
b) Stanowisko ds wymiaru podatku i opłat lokalnych,
Prowadzone jest jedno wspólne postępowanie konkursowe na oba stanowiska.
Kandydaci mogą aplikować na oba stanowiska lub na jedno wybrane (wymagane są tylko jedne dokumenty).
Nabór kandydatów:
skł
adanie ofert

dodnia 22 maja 2018 r.dogodz.1100( decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

opublikowanie list kandydatów w dniu 22-05-2018 do godz 1500,

test pisemny z wiedzy z zakresu zgodnie z pkt 3.b): w dniu 23-05-2018 od godz 900,

rozmowa kwalifikacyjna z pięcioma osobami, które otrzymały największą ilość punktów w teście pisemnym

w dniu 23-05-2018 od godz 1200,

przewidywany termin rozpoczęcia pracy od dnia 01-06-2018 r.

Szczególy w ogłoszeniu:ogłoszenie naboru

Informacja z otwarcia ofert:

 

Zgodnie z ogłoszonym konkursem do godz 1100 dnia 22 nmaja 2018 roku wpłynęły oferty kandydatów:

 

 1. Katarzyna Szczepanik zam. Wielkopole,

 2. Sylwia Jaślikowska zam. Zamostek

 3. Dominika Waszczyńska zam. Krasnystaw

 4. Sylwia Kowalik zam. Olchowiec

 5. Szczegóły:z otwarcia
 6. Wyniki postępowania Konkursowego:
 7. Komisja rekomenduje zatrudnienie  kandydatów:
 8. a) Na stanowisko ds księgowości podatkowej, Panią Sylwię Jaślikowską.

 9. b) Na stanowisko ds wymiaru podatku i opłat lokalnych, Panią Dominikę Waszczyńską
 10. Przewodniczący komisji Sekretarz Gminy Kazimierz Policha

 

Obwieszczenie Starosty Krasnostawskiego

        Na podstawie art.72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 353)

Starosta Krasnostawski podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 04 maja 2018r. na wniosek inwestora tj. Pana Ryszarda Jaremek-Kudła zam. Bogusław 31, 22-315 Gorzków została wydana decyzja nr AB.6740.131.2018 z dnia 04.05.2018r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania budynku magazynowo-składowego na działalność usługową polegającą na produkcji pasz...  czytaj więcej

Wiosenna akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie

KOMUNIKAT LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

        Na podstawie § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013r., poz. 1737) informuję, że w dniach 7 – 16 kwietnia 2018 r. na terenie województwa lubelskiego zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
- Szczepionka będzie zrzucana z samolotów w ilości 20 - 30 dawek na 1 km²
- Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych
- Dawkę szczepionki stanowi blister aluminiowo-plastykowy wielkości około 3 cm, zawierający szczepionkę zatopioną w przynęcie o intensywnym zapachu
- Nie wolno dotykać szczepionki!
- Jeśli szczepionka dostanie się do ust, oczu, nosa, lub skaleczenia skóry należy niezwłocznie skontaktować się
z lekarzem
- Ręce lub inne nie zakryte części ciała, które miały kontakt ze szczepionką, należy natychmiast dokładnie umyć wodą z mydłem
- Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić lekarzowi weterynarii
- Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę

Nabór pracownika w Urzędzie Gminy

 

 1. WÓJT GMINYGORZKÓW

  OGŁASZA otwarty i konkurencyjny nabór

  na wolne stanowisko urzędnicze pracownika d/s księgowości podatkowej i obsługi finansowej

  wwymiarzepełnegoetatu.

 2. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Urzędu lub przesłać na adres:

Urząd Gminy Gorzków

ul. Główna 9 ,

22-315 Gorzków-Osada

w zamkniętej kopercie z dopiskiem :“Nabór na stanowisko ds księgowości podatkowej i obsługi finansowej

 • do dnia 5 kwietnia 2018 r.dogodz.1100
 • opublikowanie list kandydatów w dniu 05-04-2018 do godz 1500,
 • test pisemny z wiedzy z zakresu zgodnie z pkt 3.b): w dniu 10-04-2018 od godz 900,
 • rozmowa kwalifikacyjna z trzema osobami, które otrzymały największą ilość punktów w teście pisemnym w dniu 10-04-2018 od godz 1200
 • przewidywany termin rozpoczęcia pracy od dnia 01-05-2018 r.
 • Treść ogłoszenia : Nabór kandydatów
 • Złożone oferty:

 

Karolina Puławska zam. Kolonia Stężyca,

Repeć Iwona zam. Krasnystaw

Ewelina Rzymowska zam. Krasnystaw

Wszystkie spełniają wymagania formalne.

Kandydatki są zaproszone na test pisemny z wiedzy z zakresu zgodnie z pkt 3.b) z ogłoszenia w dniu 10-04-2018 od godz 900,

Zakres sprawdzanej wiedzy z tematów:

    • postępowania administracyjnego,

    • postępowania podatkowego,

    • samorządu gminnego,

    • pracowników samorządowych,

    • finansów publicznych

    • rachunkowości,

    • znajomość przepisów prawa lokalnego,

oraz posiadanych umiejętności obsługi programów komputerowych z zakresu edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego (programy Microsoft Office - 2007 lub Apache OpenOffice 4.1.5)

Wyniki postępowania konkursowego - ocena punktowa:

Karolina Puławska: 

1- odpowiedzi na pytania -26 pkt

2- dokumenty arkusz kalkulacyjny i dokument tekstowy - 4 pkt

3- rozmowa kwlifikacyjna - 5 pkt

Razem punkty - 35 

 

Ewelina Rzymowska: 

1- odpowiedzi na pytania - 10 pkt

2- dokumenty arkusz kalkulacyjny i dokument tekstowy - 9 pkt 

3- rozmowa kwlifikacyjna - 5 pkt

Razem punkty - 24

 

Iwona Repeć - zrezygnowała z konkursu

 

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//