Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Informacje na temat dotacji dla działalności gospodarczej

Zarządu Fundacji Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego w Mełgwi informuje, że jako partner projektu „Droga do sukcesu – przedsiębiorczość”, finansowanego w ramach Osi priorytetowej: 9 Rynek pracy, Działanie: 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, Fundacja w Mełgwi rozpoczyna obecnie realizację projektu i oferuje możliwość otrzymania wsparcia finansowego dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

Grupę docelową stanowią osoby po 30 roku życia, bezrobotne i bierne zawodowo (zarejestrowane z Urzędzie Pracy lub nie zarejestrowane) z terenu województwa lubelskiego, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą. W tym preferowane są osoby z powiatu lubelskiego, łęczyńskiego, świdnickiego i krasnostawskiego.

Uczestnicy projektu mają obowiązek utrzymać działalność gospodarczą przez 1 rok. Na start otrzymują 20 000,00 zł wsparcia (z 2% wkładem własnym). Natomiast przez pół roku dostają wsparcie pomostowe w wysokości 1 500,00 zł miesięcznie. W sumie otrzymują więc 29 000,00 zł.

W ramach jednorazowej dotacji (20 000, 00 zł) na uruchomienie działalności gospodarczej Uczestnicy projektu będą ją mogli przeznaczyć na wydatki inwestycyjne, konieczne do uruchomienia firmy np. zakup sprzętu i wyposażenia, towary handlowe, prace remontowe i budowlane.

W ramach finansowego wsparcia pomostowego (1 500, 00 zł/ m-c), można opłacić koszty związane z prowadzeniem firmy np. składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne czy też czynsz za lokal. Preferowane są osoby, które dzięki uzyskanej dotacji 29 000,00 zł utworzą dodatkowe miejsce pracy (1/2 etatu na min. 1-3 miesiące) w okresie 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Preferowane są też osoby odchodzące z rolnictwa, tj. osoby, które zdecydują się na przejście z KRUS na ZUS.

Osoby zainteresowane mogą uzyskać dodatkowe informacje pod nr rekrutacji: 577 717 766 lub u Pani Anny Serafin – Prezes Zarządu Fundacji.

Strona projektu: http://www.frgi.com.pl/

Ulotka programu

 

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//