Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Obwieszczenie o obsadzeniu mandatu radnego.

Obwieszczenie komisji wyborczej 1

Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.

Obwieszczenie komisji wyborczej 2

Projekt "Kapitał na starcie".

 

        Fundacja Inicjatyw Lokalnych z siedzibą w Lublinie od 1 kwietnia 2013 r. rozpoczęła realizację projektu „Kapitał na starcie”, który jest realizowany w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do osób fizycznych pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych na terenie następujących powiatów województwa lubelskiego:

- janowskiego

- kraśnickiego

- krasnostawskiego

- świdnickiego

- opolskiego

- radzyńskiego

 zamierzających rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Informacje szczegółowe.

Seminarium w Wierzbicy.

         Uprzejmię zapraszam Państwa na Seminarium w Wierzbicy pt: "Spółdzielczość socjalna sposobem na rozwój przedsiębiorczości kobiet na obszarach wiejskich" w dniu 28 marca 2014 roku (piątek).

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 16:00 w Spółdzielni Socjalnej "MIRANNA", ul. Chełmska 16, 22-150 Wierzbica.

W załączniku zamieszczam pełen program seminarium.

 

 

                                                                                                         Kamila Klejna

                                                                                       Projekt "Akademia Kobiet Aktywnych"

Program seminarium

Kominikat Komisarza Wyborczego

KOMUNIKAT
KOMISARZA WYBORCZEGO W CHEŁMIE
z dnia 10 marca 2014 r.
w sprawie przyjmowania przez Komisarza Wyborczego W Chełmie zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Gorzków zarządzonych na dzień 11 maja 2014 r. W związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Gorzków, zarządzonymi na dzień 11 maja 2014r. podaję do publicznej wiadomości, że zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego, o których mowa w art. 64 j ustawy z dnia 16 lipca 1998r.   Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U z 2010r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172) w związku art. 16 ust. 3 ustawy Z dnia 5 stycznia 2011 r.  Przepisy wprowadzające ustawę   Kodeks wyborczy (Dz. U.Nr 21, poz. 113; Nr 102, poz. 588; Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889; Nr 171 poz.1016 i Nr 217 poz.1281
oraz z 2012 r. poz.1399) oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego będą przyjmowane do dnia 24 marca 2014r. w godzinach pracy urzędu t.j w godz. 7.30 do 15.30 w pokoju 324 lub 288 w budynku przy Pl. Niepodległości 1 w Chełmie.
W tym samym terminie pełnomocnicy komitetów wyborczych mogą zgłaszać Ko misarzowi Wyborczemu w Chełmie

„kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Gorzkowie. „ _,
Jednocześnie informuję, że na stronie intemetowej Państwowej Komisji Wyborczej pkw.gov.pl znajdują się informacje i wyjaśnienia PKW dotyczące tworzenia komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego wraz z niezbędnymi wzorami druków, które należy odpowiednio stosować.

Komisarz Wyborczy

Piotr Sławomir Jakubiec

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//