Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borów

Gmina Gorzków ogłasza zapytanie ofertowe na realizację zadania: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borów”. Postępowanie przeprowadza się zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Termin składania ofert upływa w dniu 18.08.2015 r. o godz. 11:00

W załączeniu zamieszcza się Ogłoszenie, określające szczegóły zamówienia i wymagania wobec wykonawców oraz załączniki, które należy przedłożyć razem z ofertą.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 10.08.2015 r.

Załącznik nr 1. Formularz Ofertowy

Załacznik nr 2. Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 3. Wzór umowy

Załącznik nr 4. Opis techniczny i przedmiar, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

czas pracy -okres upałów

Na okres upałów wprowadzam czas pracy Urzędu Gminy Gorzków

w godz od 700 do 1500.

Zmieniony czas pracy obowiązuje od 10 sierpnia 2015 do 31-08-2015 r.

 

Wójt Gminy

/-/Marek Kasprzak

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego - już w sierpniu!.

Wójt Gminy Gorzków

informuje rolników o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wnioski należy składać w terminie

od 3 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r.

wraz z załączonymi fakturami potwierdzającymi zakup oleju napędowego za okres

od 1 lutego 2015 r. do 30 lipca 2015 r.

Załączniki:
Oświadczenie
Wniosek

Barszcz Sosnowskiego - ostrzeżenie!

Zapoznaj się z ulotką informacyjną.

Uwaga upały

Komunikat GOPS

Upały

 

Linki

     MPZP
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//