Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Dostawa kruszywa oraz płyt drogowych na potrzeby remontów dróg Gminy Gorzków w 2016 r.

Wójt Gminy Gorzków ogłasza postępowanie  w trybie zamówień publicznych  do 30 tys. euro na dostawę kruszywa drogowego w ilości 800 ton oraz płyt drogowych typu JOMB w ilości 1200 szt. Oferty należy składać w formie pisemnej w terminie do dnia 17.03.2016 r. do godz. 11:00. Należy zapoznać się z ogłoszeniem o zamówieniu oraz załącznikami.

Marek Kasprzak

/-/ Wójt Gminy Gorzków

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 09.03.2016 r.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Wykaz wykonanych dostaw

3. Wzór umowy dla części I

4 Wzór umowy dla części II

Zapraszamy na drugą część Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Krasnostawskiego.

        Starosta Krasnostawski pan Janusz Szpak zaprasza organizacje pozarządowe z terenu powiatu krasnostawskiego na drugą część Forum, która odbędzie się w dniu 3 marca br. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, ul. Sobieskiego 3.

Intencją przedstawicieli NGO podczas pierwszej części Forum było powołanie Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Krasnostawskiego. Stąd też na to spotkanie zapraszamy przedstawicieli wszystkich organizacji, fundacji stowarzyszeń, klubów sportowych działających na terenie powiatu krasnostawskiego.

Zadaniami Rady Działalności Pożytku Publicznego są w szczególności:

  • wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych oraz programach rządowych, związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych oraz działalnością pożytku publicznego i wolontariatu,
  • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, związanych z działalnością pożytku publicznego,
  • zbieranie i dokonywanie analizy informacji o prowadzonych kontrolach i ich skutkach,

wyrażanie opinii w sprawach zadań publicznych, zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 oraz rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych,

Informacja Puławskiego Funduszu Pożyczkowego.

        Celem działania naszego Funduszu jest udzielanie pożyczek mikroprzedsiębiorstwom, wspieranie ich rozwoju, promowanie przedsiębiorczości wśród bezrobotnych a także aktywizacja lokalnego rynku pracy na terenie województwa lubelskiego.
Ponadto Fundusz stwarza szanse na rozpoczęcie lub rozwinięcie działalności gospodarczej w sytuacji w której specyfika i rodzaj przedsięwzięcia uniemożliwia pozyskanie środków z innych instytucji finansowych. Wiemy z doświadczenia jak ważne i rozwojowe dla naszych klientów są rzetelne i terminowe realizacje inwestycji. Mamy na tym polu wieloletnie doświadczenie. Puławskie Centrum Przedsiębiorczości funkcjonuje od 1994 roku, zajmujemu się działalnościa szkoleniową, udzielamy informacji i świadczymy usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, realizujemy projekty dotacyjne, przyznajemy pożyczki, poręczamy zobowiązania.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zapraszamy <<< tutaj >>>

Polowanie na drapieżniki.

        Zarząd Koła Łowieckiego nr 81 "SARNA" w Gorzkowie informuje że zgodnie z decyzją Zarządu Okręgowego PZŁ w Chełmie na terenie obwodów łowieckich 211 i 229 w dniach 13-14 lutego 2016 roku zostaną przeprowadzone polowania na drapieżniki z użyciem nagonki.
Szczegóły w załączonym piśmie. <<< czytaj >>>

 

 

Prezes Koła Łowieckiego Nr 81 "SARNA" w Gorzkowie
                         Jerzy Kotuła

Ferie zimowe z MOSiR w Krasnymstawie.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie
zaprasza młodzież szkolną (szkoły podstawowe i gimnazja) na ferie zimowe 2016.

Zajęcia będą prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 14.30. Poniżej zamieszczamy szczegółowy harmonogram.

ferie zimowe 15-19.02.2016
ferie zimowe 22-26.02.2016

Jednocześnie zapraszamy wszystkich do korzystania z lodowiska
Centrum Sportowo-Rekreacyjne (stadion miejski) ul. Piłsudskiego 48.

 

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//