Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Informacja.

Uprzejmie informujemy, że w dniach:

24.12.2015 (Wigilia) i 31.12.2015 (Sylwester)

Urząd Gminy będzie czynny do godz. 1300.

Obwieszczenie Starosty Krasnostawskiego.

        Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2031) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) Starosta Krasnostawski zawiadamia, że w dniu 10.12.2015r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Krasnymstawie ul. Borowa 6, 22-300 Krasnystaw w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119L Majdan Krzywski – Gliniska – Olesin – Bobrowe od km 4+975 do km 5+600 – etap I”.   <<< więcej >>>

Utraciłeś dokumenty? Nie ryzykuj! Zastrzeż je w banku!

 

        Związek Banków Polskich prowadzi Kampanię Informacyjną, której celem jest poszerzenie wiedzy o możliwości i potrzebie zastrzegania w bankach wszystkich utraconych dokumentów. Bez względu na to czy zostały one skradzione czy zagubione.

Kampania jest prowadzona we współpracy z Policją, pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przy aktywnej współpracy ze strony samorządów miast i gmin a także uczelni. Wspólnie dbamy o bezpieczeństwo osób, które utraciły dokumenty tożsamości.

Inicjatywa ma przede wszystkim informować o tym, że istnieje możliwość uniknięcia szeregu przykrych konsekwencji mogących powstać w wyniku utraty dokumentów.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.dokumentyzastrzezone.pl

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borów

Gmina Gorzków ogłasza zapytanie ofertowe na realizację zadania: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borów”. Postępowanie przeprowadza się zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Termin składania ofert upływa w dniu 18.08.2015 r. o godz. 11:00

W załączeniu zamieszcza się Ogłoszenie, określające szczegóły zamówienia i wymagania wobec wykonawców oraz załączniki, które należy przedłożyć razem z ofertą.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 10.08.2015 r.

Załącznik nr 1. Formularz Ofertowy

Załacznik nr 2. Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 3. Wzór umowy

Załącznik nr 4. Opis techniczny i przedmiar, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

czas pracy -okres upałów

Na okres upałów wprowadzam czas pracy Urzędu Gminy Gorzków

w godz od 700 do 1500.

Zmieniony czas pracy obowiązuje od 10 sierpnia 2015 do 31-08-2015 r.

 

Wójt Gminy

/-/Marek Kasprzak

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//