Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Zapraszamy na badanie wzroku i pomiar ciśnienia śródgałkowego (profilaktyka jaskry i zaćmy).

           W dniu 29 marca 2016r. w Ośrodku Zdrowia ul. Nadrzeczna 1 w Gorzkowie w godzinach od 800 do 1200 odbędą się badania wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla mieszkańców gminy.

Zapisy telefoniczne 846838687

Koszt badania ostrości wzroku 5zł
Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego 10zł (dodatkowe)
Zapisy prowadzone będą do dnia 29 marca 2016r.
Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację okulistyczna oraz zamówienia okularów korekcyjnych.
Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych (powyżej 16-go roku życia).

Serdecznie zapraszamy          

OKO-LUX sp. z o.o.           

Informacja KRUS.

krus logo        W związku z wejściem w życie od dnia 01.10.2015r. nowelizacji ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 277), która umożliwia osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekunów osób niepełnosprawnych, dokonanie wyboru - rezygnację z ubezpieczenia w ZUS i powrót do ubezpieczenia w KRUS osobom pobierającym w/w świadczenia, informujemy, że termin składania wniosków do organu przyznającego świadczenie o odstąpienie od ubezpieczenia w ZUS i objęcie ubezpieczeniem w KRUS upływa z dniem 1 kwietnia 2016r.


     DYREKTOR          
inż. Zdzisław Antoń    

Obwieszczenie Starosty Krasnostawskiego.

        Działając na podstawie art. 11 f ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2031) zawiadamiam o wydaniu na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Krasnymstawie ul. Borowa 6, 22-300 Krasnystaw decyzji nr. AB.6740.56.2016 z dnia 03 marca 2016 r. udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:

"Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119L Majdan Krzywski - Gliniska - Olesin - Bobrowe
od km 4+975 do km 5+600 - etap I"

<<< czytaj więcej >>>

Dostawa kruszywa oraz płyt drogowych na potrzeby remontów dróg Gminy Gorzków w 2016 r.

Wójt Gminy Gorzków ogłasza postępowanie  w trybie zamówień publicznych  do 30 tys. euro na dostawę kruszywa drogowego w ilości 800 ton oraz płyt drogowych typu JOMB w ilości 1200 szt. Oferty należy składać w formie pisemnej w terminie do dnia 17.03.2016 r. do godz. 11:00. Należy zapoznać się z ogłoszeniem o zamówieniu oraz załącznikami.

Marek Kasprzak

/-/ Wójt Gminy Gorzków

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 09.03.2016 r.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Wykaz wykonanych dostaw

3. Wzór umowy dla części I

4 Wzór umowy dla części II

Zapraszamy na drugą część Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Krasnostawskiego.

        Starosta Krasnostawski pan Janusz Szpak zaprasza organizacje pozarządowe z terenu powiatu krasnostawskiego na drugą część Forum, która odbędzie się w dniu 3 marca br. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, ul. Sobieskiego 3.

Intencją przedstawicieli NGO podczas pierwszej części Forum było powołanie Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Krasnostawskiego. Stąd też na to spotkanie zapraszamy przedstawicieli wszystkich organizacji, fundacji stowarzyszeń, klubów sportowych działających na terenie powiatu krasnostawskiego.

Zadaniami Rady Działalności Pożytku Publicznego są w szczególności:

  • wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych oraz programach rządowych, związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych oraz działalnością pożytku publicznego i wolontariatu,
  • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, związanych z działalnością pożytku publicznego,
  • zbieranie i dokonywanie analizy informacji o prowadzonych kontrolach i ich skutkach,

wyrażanie opinii w sprawach zadań publicznych, zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 oraz rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych,

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//