Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Gorzków w sprawie naboru kandydatów do Komitetu Rewitalizacji w Gminie Gorzków

 Gorzków-Osada, dnia 12 kwietnia 2017 r.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GORZKÓW

o naborze kandydatów do Komitetu Rewitalizacji

 

Na podstawie Zarządzenia nr 12/2017 Wójta Gminy Gorzków z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Gorzków informuję, że w dniach od 12 kwietnia 2017 r. do 24 kwietnia 2017 r. odbędzie się zgłaszanie kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji w Gminie Gorzków.

Komitet Rewitalizacji pełni funkcję opiniodawczo – doradczą Wójta Gminy, reprezentują wszystkich interesariuszy rewitalizacji w działaniach podejmowanych przez Gminę, w związku z przygotowaniem, przeprowadzeniem i oceną działań rewitalizacyjnych.

W skład Rady wchodzą m.in. mieszkańcy Gminy, przedstawiciele organizacji pozarządowych z siedzibą na terenie gminy Gorzków oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Gorzków.

Zgłoszenia kandydatów z w/w grup będą przyjmowane na podstawie karty zgłoszenia kandydata na członka Komitetu:

1. przedstawiciele mieszkańców Gminy Gorzków- na załączniku Nr 1 do Ogłoszenia;

2. przedstawiciele organizacji pozarządowych z siedzibą na terenie Gminy Gorzków- załącznik Nr 2 do Ogłoszenia

3. przedstawiciele przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Gorzków- załącznik Nr 3 do Ogłoszenia.

Karty zgłoszeń kandydatów są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gorzków , na stronie internetowej Gminy Gorzków oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Gorzków, w godzinach pracy Urzędu od godziny 7.30 do godziny 15.30.

Zgłoszenia kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Gorzków, w godzinach pracy Urzędu Gminy od godziny 7.30 do godziny 15.30 do dnia 24 kwietnia 2017 roku.

Zgłoszenia złożone po upływie wyznaczonego terminu tj. po dniu 24 kwietnia 2017 r. pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Marek Kasprzak

/-/Wójt Gminy Gorzków

Komplet dokumentów można pobrać klikając tutaj

 

 

 

 

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//