Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

II Ogłoszenie o naborze do Komitetu Rewitalizacji

Gorzków-Osada, dnia 26 kwietnia 2017r.

 

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GORZKÓW

o naborze kandydatów do Komitetu Rewitalizacji

Na podstawie Zarządzenia nr 12/2017 Wójta Gminy Gorzków z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Gorzków informuję, że w dniach od 26 kwietnia 2017 r. do 5 maja 2017 r. odbędzie się zgłaszanie kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji w Gminie Gorzków.

Komitet Rewitalizacji pełni funkcję opiniodawczo – doradczą Wójta Gminy, reprezentują wszystkich interesariuszy rewitalizacji w działaniach podejmowanych przez Gminę, w związku z przygotowaniem, przeprowadzeniem i oceną działań rewitalizacyjnych.

W skład Rady wchodzą m.in. mieszkańcy Gminy, przedstawiciele organizacji pozarządowych z siedzibą na terenie gminy Gorzków oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Gorzków.

Zgłoszenia kandydatów z w/w grup będą przyjmowane na podstawie karty zgłoszenia kandydata na członka Komitetu:

  1. przedstawiciele organizacji pozarządowych z siedzibą na terenie Gminy Gorzków- załącznik Nr 1 do Ogłoszenia;
  2. przedstawiciele przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Gorzków- załącznik Nr 2 do Ogłoszenia.

Karty zgłoszeń kandydatów są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gorzków , na stronie internetowej Gminy Gorzków oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Gorzków, w godzinach pracy Urzędu od godziny 7.30 do godziny 15.30.

Zgłoszenia kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Gorzków, w godzinach pracy Urzędu Gminy od godziny 7.30 do godziny 15.30 do dnia 5 maja 2017 roku.

Zgłoszenia złożone po upływie wyznaczonego terminu tj. po dniu 5 maja 2017 r. pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Marek Kasprzak

/-/ Wójt Gminy Gorzków

Komplet dokumentów można pobrać klikając TUTAJ

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//