Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Projekt chodnika w Chorupniku

Projekt chodnika w Chorupniku II etap do konsultacji.

mapa-2

Dokumentacja:mapa-2-etap

wypis z dokumentacji

Rozwój systemu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzków

Logo PROW 2014 - 2020

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

W dniu 20.07.2017 r. Pan Marek Kasprzak Wójt Gminy Gorzków podpisał umowę w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie na realizację projektu „Rozwój systemu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzków”. Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego oraz jakości życia mieszkańców poprzez przebudowę 1 oczyszczalni ścieków, modernizację 1 stacji ujęcia wody oraz budowę 27 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gorzków. Okres realizacji przewidziany jest na lata 2017 – 2018. Wartość całkowita projektu wynosi 1 495 216,47 zł., a wartość pomocy UE 773 500,00 zł. Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

Przebudowa drogi gminnnej w Gorzkowie-Osadzie (ul. Partyzantów) z dofinansowaniem funduszy UE

 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwstująca w obszary wiejskie

 

Gmina Gorzków informuje, że w dniu 1 lipca 2016 r. została podpisana umowa nr 00106-65151-UM0300193/16 z Samorządem Województwa Lubelskiego na realizację zadania pt: „Przebudowa drogi gminnej nr 109722L w miejscowości Gorzków-Osada”.

Projekt jest współfinansowany w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną i w oszczędzanie energii”, typ operacji” Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, objętego PROW na lata 2014 – 2020.

Projekt zakłada przebudowę drogi na odcinku 0,180 km.

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: poprawa dostępności do obiektów użyteczności publicznej oraz gospodarstw domowych znajdujących się przy drodze 109722L w Gorzkowie-Osadzie.

Wartość projektu zgodnie z umową wynosi 149 304, 21 zł, z czego dofinansowanie ze środków EFRROW wyniesie 95 002 zł, jednak nie więcej niż 63, 63 % faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

29 lipca została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację przedmiotowego zadania, wybranym zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Wartość kontraktu wynosi 102 150, 21 złotych. Zakończenie budowy zostało ustalone do dnia 31 października 2016 r.

 

 

Modernizacja drogi gminnej Nr 110074 L dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olesin, nr dz. 425

  • Gmina Gorzków ogłasza postępowanie na roboty budowlane pn: „Modernizacja drogi gminnej Nr 110074 L dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olesin, nr dz. 425”, które  jest prowadzone w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty z pominięciem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 wymienionej Ustawy – wartość szacunkowa zamówienia poniżej 30 tys. euro.
  • Marek Kasprzak
  • /-/Wójt Gminy Grzków
  • Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19.08.2016 r.
  • Załącznik nr 1. Formularz ofertowy
  • Załacznik nr 2, Wzór umowy
  • Załacznik nr 3. Dokumentacja techniczna: Przedmiar, Opis techniczny, STWiOR

Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę oczyszczalni ścieków i modernizację ujęcia wody w Gminie Gorzków

Wójt Gminy Gorzków ogłasza postępowanie: „Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę oczyszczalni ścieków i modernizację ujęcia wody w Gminie Gorzków”, które jest prowadzone w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty z pominięciem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 wymienionej Ustawy. W załączeniu znajduje się ogłoszenie o zamówieniu z dnia 04.02.2016 r. wraz z załącznikami. Termin składania ofert upływa w dniu 12.02.2016 r. o godz. 11.00.

Marek Kasprzak

/-/Wójt Gminy Gorzków

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 04.02.2016 r.

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 - Wykaz wykonanych usług,

Załącznik nr 3 - Wykaz osób,

Załącznik nr 4 – Wzór umowy,

Załącznik nr 5. Szczegółowy opis oczyszczalni ścieków,

Załącznik nr 5. Budynek krat. Przekrój i rzut,

Załącznik nr 6. Szczegółowy opis stacji ujęcia wody,

Załacznik nr 6. Schemat technologiczny wodociągu.

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//