Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

UZYSKANIE DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Gorzków, ul. Główna 9, Urząd Gminy Gorzków, Referat Finansowo-Księgowy Oświaty
pok. 12, tel.84 6838559
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku 7.30-15.30

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - druk dostępny w Urzędzie Gminy Gorzków (pok. 12) lub na stronie internetowej oraz załączniki:

  1. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;
  2. Kopię świadectwa ukończenia przez młodocianego gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej (lub zaświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, ewentualnie zasadniczej szkole zawodowej);
  3. Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;
  4. Kopię dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie przez młodocianego nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie egzaminu, o którym mowa w art. 70b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty lub zaświadczenie o zdaniu egzaminu;
  5. Kopię zaświadczenia pracodawcy o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS (w wypadku s.c. również kopię umowy spółki);
  6. Kopię świadectwa pracy (w wypadku potrzeby);
  7. Pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę;
  8. Wypełnionego formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
  9. Wszystkie zaświadczenia (kopie) o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de mini mis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

W przypadku złożenia kopii dokumentów niepoświadczonych za zgodność z oryginałem należy przedłożyć do wglądu oryginały tych dokumentów.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Urzędu Gminy lub pok. nr 12

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

W terminie 30 dni wydawana jest decyzja o odmowie przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika, natomiast decyzja o przyznaniu dofinansowania wydawana jest w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji od Wojewody Lubelskiego o przyznaniu środków. Decyzja przyznająca dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika określa jego wysokość oraz termin wypłaty.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Sprawa kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

OPŁATY

Nie pobiera się.

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie za pośrednictwem Wójta Gminy Gorzków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

DODATKOWE INFORMACJE

Pracodawca składa wniosek w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Wypłata dofinansowania następuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Urząd środków od Wojewody Lubelskiego. Wypłata środków przekazywana jest na konto wskazane przez wnioskującego.

Od 1 września 2012 r.pracodawca, który zawarł z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie w następującej wysokości:

1) w przypadku nauki zawodu - do 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy, dofinansowanie wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,

2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

PODSTAWA PRAWNA

- art.70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
- art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.)
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).

Ponadto na podstawie § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232) pracodawca zobowiązany jest do zawiadomienia Wójta Gminy Gorzków o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem.

 

Załączniki do pobrania:
1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
2. Formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
3. Oświadczenie o otrzymaniu/ nieotrzymaniu pomocy de minimis.
4. Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem.

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//