Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Informacja o koloniach letnich w 2016r.

        Kolonie letnie organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia – urodzonych po 1 stycznia 2000 r., których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć:
  1. Wypełnioną kartę kwalifikacyjną oraz oświadczenie rodzica/opiekuna
  2. Zaświadczenie z KRUS zgodne z wcześniej opisanymi wymogami.
Proszę o dopilnowanie, by zaświadczenia były wystawione na rodziców (prawnych opiekunów), ponieważ niektóre placówki KRUS wystawiają zaświadczenia na dzieci, z których nie wynika w jakim zakresie ubezpieczeni są rodzice. Rodzice/opiekunowie prawni pobierający rentę bądź emeryturę zobowiązani są o przedstawienie zaświadczeń z KRUS (odcinek o wysokości renty nie jest dokumentem).
Wszystkie dokumenty muszą być oryginalne.

Koszt całego turnusu – 390,00 zł + koszt transportu.

Wypoczynek zorganizowany w Ośrodku Wypoczynkowo-Kolonijnym „RÓŻA WIATRÓW" w Jarosławcu przy ul. Bałtyckiej 43 w następujących terminach:

1. 26.06.16 – 09.07.16 r.
2. 10.07.16 – 23.07.16 r.
3. 24.07.16 – 06.08.16 r.
4. 07.08.16 – 20.08.16 r.

zobacz ofertę kolonii

DANE KOORDYNATORA
Związek Zawodowy Rolników ,,Ojczyzna" i Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
biuro w Krasnymstawie:
ul. Podwale 6/107, 22-300 Krasnystaw
tel/fax: (82) 576 14 16
osoba kontaktowa – Mariusz Gołębiowski (tel. 507 751 786 )

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//