Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

UZYSKANIE DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Gorzków, ul. Główna 9, Urząd Gminy Gorzków, Referat Finansowo-Księgowy Oświaty
pok. 12, tel.84 6838559
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku 7.30-15.30

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - druk dostępny w Urzędzie Gminy Gorzków (pok. 12) lub na stronie internetowej oraz załączniki:

  1. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;
  2. Kopię świadectwa ukończenia przez młodocianego gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej (lub zaświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, ewentualnie zasadniczej szkole zawodowej);
  3. Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;
  4. Kopię dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie przez młodocianego nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie egzaminu, o którym mowa w art. 70b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty lub zaświadczenie o zdaniu egzaminu;
  5. Kopię zaświadczenia pracodawcy o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS (w wypadku s.c. również kopię umowy spółki);
  6. Kopię świadectwa pracy (w wypadku potrzeby);
  7. Pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę;
  8. Wypełnionego formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
  9. Wszystkie zaświadczenia (kopie) o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de mini mis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

W przypadku złożenia kopii dokumentów niepoświadczonych za zgodność z oryginałem należy przedłożyć do wglądu oryginały tych dokumentów.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie - Wyprawka szkolna.

        Wójt Gminy Gorzków informuje o możliwości dofinansowania zakupu podręczników szkolnych dla uczniów w roku szkolnym 2015/2016 <<< czytaj >>>

Regulamin dowożenia uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

Regulamin dowożenia uczniów w Gminie Gorzków <<< czytaj >>>

Realizacja projektu: Na własne konto

 

Gmina Gorzków uczestniczy w realizacji projektu „Na własne konto”. Jest to program edukacji ekonomicznej, skierowany do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

W ramach programu 18 uczniów z Gimnazjum w Gorzkowie bierze udział w dodatkowych zajęciach z przedsiębiorczości i ekonomii w okresie jednego tygodnia ferii zimowych. Poprzez zabawę i gry edukacyjne uczniowie poznają podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne, które w założeniu umożliwią im lepszy start w dorosłe życie. W ramach zajęć zaplanowane są dwie wizyty studyjne: do banku w Krasnymstawie oraz dużego przedsiębiorstwa w Zamościu.

Podczas II semestru uczniowie wykorzystają zdobytą wiedzę w praktyce przygotowując pod kierunkiem nauczyciela pracę konkursową - młodzieżową gazetkę ekonomiczną skierowaną do społeczności lokalnej oraz mini biznes plan jej wydania.

Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni na finał konkursu do Warszawy, gdzie będą rywalizować o roczne stypendia edukacyjne.

Program „Na Własne Konto" jest realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej i Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000" im. M. Rataja.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

       W związku z otrzymaniem drugiej transzy dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art.90 d iart.90 e ustawy o systemie oświaty informujemy, że w Naszej Gminie korzysta z tej formy pomocy 72 uczniów.

W/w pomoc jest świadczona w formie zakupu podręczników ,zeszytów, słowników, encyklopedii, atlasów, tablic matematycznych, lektur szkolnych ,jednolitego stroju szkolnego / 1 bluza sportowa, 1 spodnie sportowe, 1 koszulka sportowa, 1 spodenki sportowe/.
Zakup tornistra lub plecaka /raz w semestrze/.
Zakup obuwia sportowego na w-f /dwa razy w semestrze/.
Zakup stroju na w-f /raz w semestrze/.
Zakup przyborów i odzieży niezbędnej do nauki zawodu
Zakup artykułów i przyborów szkolnych oraz okularów korekcyjnych.
Zakup tuszu do drukarek i multimedialnych programów edukacyjnych oraz sprzętu muzycznego , komputera, oprogramowania, części do komputera.
Zakup biurka i krzesła do komputera, oraz innych przedmiotów ściśle związanych z procesem edukacyjnym w szkole, do której uczęszcza uczeń.
Nie będą respektowane faktury na obuwie lub odzież bez dopiski" sportowe".
W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych stypendium może zostać przeznaczone na pokrycie kosztów pobierania nauki poza miejscem zamieszkania /internat/.

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//