Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Informacje dot. realizacji projektu w Szkole Podstawowej

W związku z realzacja projektu:" Uczmy się i nauczamy  - wsparcie uczniów i nauczycieli w Szkole Podstawowej w Gorzkowie" załącza się wstępną listę uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz godziny odjazdu autobusów na 2 października 2017 r. (poniedziałek). 

Lista osób wstępnie zakwalifikowanych do projektu

Odjazdy w poniedziałek (02.10.2017 r.)

 

Ogłoszenie o rekrutacji do projektu

Informuje się, że od dnia 18 września do 29 września 2017 r. będzie prowadzona rekrutacja uczniów i uczennic do projektu: "Uczmy się i Nauczamy - wsparcie uczniów i uczennic w Szkole Podstawowej w Gorzkowie". Warunkiem formalnym jest posiadanie statusu ucznia Szkoły Podstawowej w Gorzkowie  oraz miejsce zamieszkania na terenie Gminy Gorzków. Wypełnione dokumenty, które przedstawia się w załączeniu, należy złożyć w Biurze Projektu w Urzędzie Gminy w Gorzkowie lub sekretariacie Szkoły Podstawowej przy ul. Głównej 7 w Gorzkowie-Osadzie. Zostanie utworzona lista podstawowa i lista rezerwowa. Szczegóły zawiera Regulamin Rekrutacji.Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020. 

Załączniki:

Zarządzenie Wójta Gminy Gorzków z dnia 15.09.2017 r.

Regulamin Rekrutacji

Załącznik nr 1. Formularz zgłoszenia

Załącznik nr 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 3. Opinia nauczyciela/wychowawcy

 

Umowa w sprawie realizacji projektu

 

            W dniu 5 czerwca 2017 r. Pan Marek Kasprzak – Wójt Gminy Gorzków podpisał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie umowę na realizację projektu: „Uczmy się i Nauczamy - wsparcie uczniów i uczennic w Szkole Podstawowej w Gorzkowie”. Celem głównym projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Gorzkowie poprzez realizację projektu edukacyjnego w okresie od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r., rozwijającego kompetencje kluczowe, właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy oraz redukujące niedobory społeczno-emocjonalne.

            Wartość całkowita projektu wynosi 460 727, 86 PLN, a wartość dofinansowania 402 847, 86 PLN. Wkład własny Gmina ponosi jedynie w formie udostępnienia pomieszczeń na cele realizacji projektu.Ponad połowa budżetu zostanie przeznaczona na zakupy wyposażenia do szkoły w postaci pomocy dydaktycznych i sprzętu komputerowego do pracowni matematycznej, przyrodniczej i informatycznej. Szkoleniem objęci zostaną także nauczyciele prowadzący zajęcia w szkole w Gorzkowie. Odpowiedzialny za realizację tych szkoleń jest partner Gminy Gorzków – Leader School Katarzyna Rojkowska z Łodzi. Rekrutacja do zajęć w projekcie zostanie przeprowadzona we wrześniu 2017 r., zajęcia rozpoczną się w październiku i będą odbywać się jako zajęcia pozalekcyjne zgodnie z przyjętym w szkole harmonogramem. Przewidziane są dla uczniów zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z zakresu matematyki, przyrody, języka angielskiego, doradztwo edukacyjno-zawodowe, indywidualizacja pracy z uczniem i zajęcia specjalistyczne.

            Projekt będzie wdrażał ideę Long Life Learning, zachęcania do ciągłego podnoszenia i uzupełniania kwalifikacji, wyrabiania nawyku samodzielnej nauki. Umożliwione zostanie wprowadzenie nowych, do tej pory niestosowanych metod i form nauczania z wykorzystaniem sprzętu ICT, zwiększenie efektywności wykorzystania sprzętu zakupionego w ramach projektu i umiejętności nauczycieli związane z diagnozą talentów u uczniów. Zakupiona baza dydaktyczna zostanie w szkole i będzie służyć do realizacji zajęć po zakończeniu projektu.   

            Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//