Regulamin XVII Przeglądu Twórczości Ludowej.

                                                       

REGULAMIN
XVII PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI LUDOWEJ

Organizator:
Krasnostawski Dom Kultury
Współorganizatorzy:
Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie
Starostwo Powiatowe we Włodawie
Urząd Miasta Chełm
LGD Krasnystaw PLUS

Na przegląd złożą się dwa konkursy:
- Konkurs na Sztukę Ludową
- Konkurs Poetycki im. Sabiny Derkaczewskiej

KONKURS NA SZTUKĘ LUDOWĄ

Konkurs dotyczy następujących dziedzin twórczości ludowej: malarstwo, rzeźba, kowalstwo, garncarstwo, plecionkarstwo, koronkarstwo, hafciarstwo, wycinankarstwo oraz plastyka obrzędowa i zdobnicza.

Cele konkursu:
1. Krzewienie kultury ludowej i zachowanie dziedzictwa naszego regionu obejmującego dawne
województwo chełmskie
2. Umożliwienie wszystkim twórcom konfrontacji własnych dokonań i poszukiwań artystycznych.
3. Popularyzacja poezji i twórczości ludowej

Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnik przeglądu może nadesłać 3 prace większe lub 5 prac mniejszych
2. Do każdej pracy należy dołączyć informację zawierającą:

tytuł pracy, imię i nazwisko uczestnika, adres, telefon.

3. Najwyżej ocenione będą prace nawiązujące do tradycji formy sztuki ludowej.
4. Prace nie spełniające warunków konkursu nie będą oceniane.
5. Prosimy o nadesłanie prac, które wcześniej nie były eksponowane.
6. Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac : 15 października 2013r. na adres:

Krasnostawski Dom Kultury, ul. Okrzei 10, 22 – 300 Krasnystaw

Kryteria oceny:
1. Zgodność z tradycją regionu
2. Walory artystyczne i techniczne oraz poziom wykonania

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i otwarcie wystawy nastąpi dnia 20.11.2013 r. godz. 1000
- Sala Konferencyjna Krasnostawskiego Domu Kultury.

Organizatorzy nie odsyłają nadesłanych na konkurs prac, należy je odebrać po zakończonej wystawie. Zwrot prac nastąpi od dnia 16.12.2013r.

 

 

 REGULAMIN
XV edycji Konkursu Poetyckiego im. Sabiny Derkaczewskiej
– „Snuje się nitka życia przez świat"

Cele konkursu:
Konkurs poetycki daje możliwość uczestnikom zaprezentowania dorobku artystycznego
i jego ocenę w konfrontacji z innymi poetami.

Warunki uczestnictwa:
1. W konkursie mogą brać udział członkowie Oddziałów STL oraz poeci w nim nie zrzeszeni z powiatów: chełmskiego, krasnostawskiego, włodawskiego.
2. Na konkurs każdy autor może nadesłać zestaw wierszy o dowolnej tematyce (od dwóch do czterech utworów) w trzech identycznych egzemplarzach maszynopisu lub czytelnego rękopisu do dnia 15 października 2013 r. na adres:

Krasnostawski Dom Kultury
ul. Okrzei 10
22 – 300 Krasnystaw

3. Nie należy przysyłać wierszy wcześniej publikowanych i nagradzanych w innych konkursach
4. Teksty należy opatrzyć godłem, którego powtórzenie powinno znajdować się na kopercie, wewnątrz której uczestnik podaje dane personalne według wzoru:

imię i nazwisko autora, dokładny adres i telefon, tytuł wiersza.

5. Nadesłanych prac organizatorzy nie odsyłają i zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania ich w celach promujących z zachowaniem praw autorskich ( katalog Przeglądu Twórczości Ludowej itp.) oraz dokonywania w nich skrótów, adiustacji i zmian tytułów
6. Nadesłane utwory oceni profesjonalne jury powołane przez Krasnostawski Dom Kultury.

Wręczenie nagród oraz prezentacja najlepszych wierszy, nastąpi podczas podsumowania Przeglądu Twórczości Ludowej w dniu 20.11.2013r. o godz. 1000 w Sali Konferencyjnej Krasnostawskiego Domu Kultury.