kolonie dla dzieci rolników

KOLONIE DOMU EUROPY 2017 - ZAKOPANE
 
Stowarzyszenie  Europejskie  Centrum  Integracji  i  Współpracy  Samorządowej  „Dom  Europy”
przedstawia  ofertę  wypoczynku  letniego  w  formie  kolonii  dla  50 dzieci rolników, których co najmniej
jedno  z  rodziców  objęte  jest  rolniczym  systemem  ubezpieczenia  społecznego  w  pełnym  zakresie,
 tj.  jednocześnie  ubezpieczeniem  wypadkowym,  chorobowym  i  macierzyńskim  oraz  emerytalno  –
rentowym  lub  pobiera  świadczenia  z  KRUS  (emerytura,  renta).  Dla  potwierdzenia  ubezpieczenia
należy przedstawić  oryginał  zaświadczenia  wystawionego  przez terenowy oddział KRUS).
 
Termin turnusu:  05 – 18 sierpnia  2017
Lokalizacja  turnusu: Dom Wczasowy „Halny”, Ul. Rybkówka 17, 34-500 Zakopane

 

 

Szczegóły:

Ogłoszenie kolonie w Zakopanem