Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Ustalenie w sprawie dnia wolnego od pracy w dniu 24 grudnia

ZARZĄDZENIE NR 75
Wójta Gminy Gorzków
z dnia 15 grudnia 2020 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy pracownikom Urzędu Gminy Gorzków
za święto przypadające w sobotę tj. 26 grudnia 2020 roku

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1282) w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 16 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

           Ustala się dzień 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy za święto przypadające
w sobotę 26 grudnia 2020 r.

§ 2.

            Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu i poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Marek Kasprzak

/-/ Wójt Gminy Gorzków

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//