zakaz Wojewody używanie materiałów piorotechnicznych

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2018 r.
Na  podstawie  art.  14  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  20  lipca  2000  r.  o ogłaszaniu  aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1523), podaje się do publicznej  wiadomości  rozporządzenie  porządkowe  Nr  62  Wojewody  Lubelskiego
z  dnia  20  grudnia  2018  r.  w  sprawie  ograniczenia  używania  wyrobów  pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.
Dniem  ogłoszenia  niżej  wymienionego  rozporządzenia  porządkowego  jest  dzień 20 grudnia 2018 r.
ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 62
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych
na terenie województwa lubelskiego
Na  podstawie  art.  60  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  23  stycznia  2009  r.  o  wojewodzie
i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2017 r. poz. 2234, 976 i 1566)  zarządza się, co następuje:
§ 1. W celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i  bezpieczeństwa  publicznego,  wprowadza  się  zakaz  używania  wyrobów  pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa lubelskiego.
§  2.1.  Zakaz,  o  którym  mowa  w  §  1,  obowiązuje  od  dnia  24  grudnia  2018  r.  do  dnia 31 stycznia 2019 r., z wyjątkiem 31 grudnia 2018 r. i 1 stycznia 2019 r.
 2. Używanie wyrobów pirotechnicznych w dniach 31 grudnia 2018 r. i 1 stycznia 2019 r. może nastąpić jedynie z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa dla życia, zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia – jedynie pod bezpośrednim nadzorem osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę.
§  3.1.  Przepisów  rozporządzenia  nie  stosuje  się  do  pokazów  pirotechnicznych organizowanych  przez  podmioty  zawodowo  trudniące  się  tego  typu  działalnością  oraz do podmiotów uprawnionych do korzystania z materiałów pirotechnicznych na mocy odrębnych przepisów.
2.  Przepisów  rozporządzenia  nie  stosuje  się  w  przypadku  używania  przez  uprawnione podmioty,  w  celu  wykonywania  przez  nie  zadań  ustawowych  lub  statutowych,  petard sygnalizacyjnych oraz rakiet do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu, oznaczonych symbolem
20.51.14  wg  Polskiej  Klasyfikacji  Wyrobów  i  Usług,  stanowiącej  załącznik  do  rozporządzenia Rady  Ministrów  z  dnia  4  września  2015  r.  w  sprawie  Polskiej  Klasyfikacji  Wyrobów  i  Usług (PKWiU) – (Dz.U. poz. 1676, Dz. U. z 2017 r. poz. 2453).
§ 4. Kto narusza zakaz określony w § 1, podlega karze grzywny wymierzonej w trybie i  na  zasadach  określonych  w  ustawie  z  dnia  24  sierpnia  2001  r.  Kodeks  postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2018 r. poz. 475, 5, 1039, 1387, 1481 i 2077) oraz ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2018 r. poz. 618, 911, 2361 i 2077).
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 grudnia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia, Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz w środkach masowego przekazu.
Wojewoda Lubelski
      / - /  Przemysław Czarnek