Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Obwieszczenie Starosty Krasnostawskiego

        Na podstawie art. 72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081)

Starosta Krasnostawski podaje do publicznej wiadomości,

że dnia 16 lipca 2019r. na wniosek Dyrektora zarządu Dróg Powiatowych w Krasnymstawie ul. Borowa 6, 22-300 Krasnystaw została wydana decyzja nr AB.6740.275.2019 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia obejmującego inwestycje pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2126 L Częstoborowice-Orchowiec od km 5+750 do km 6+900...  czytaj więcej

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//