Informacja dot. umów na dostarczanie wody i odbiór ścieków

Informuje się, że wśród mieszkańców Gminy Gorzków są rozpowszechnianie przez pracowniczki Urzędu Gminy w Gorzkowie nowe zindywidualizowane  rodzaje umów na dostarczanie wody lub na dostarczanie wody i odbiór ścieków. Umowy zastępują obowiazujące dotychczas kontrakty zawarte jeszcze przed wejściem ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z 2001 r. Wprowadzenie nowych umów wynika z konieczności ich dostosowania do obowiązujących przepisów prawa i orzecznictwa oraz uwzględnienia przepisów RODO w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych. Jest także wynikiem zaleceń kontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie.

W dniach: 2 - 3 grudnia umowy były roznoszone w Piaskach Szlacheckich, w kolejnych dniach będą to miejscowości takie jak: Chorupnik, Gorzków-Wieś i Gorzków-Osada.

W załaczeniu zamieszcza się wzory aktualnych umów.

Piotr Cichosz

Zastępca Wójta

Załącznik nr 1. Umowa na doprowadzanie wody - wzór

Załącznik nr 2. Umowa na doprowadzanie wody i odprowadzanie ścieków - wzór