Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy na rok 2021

Ogłoszenie konsultacji

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) w nawiązaniu do art. 5 a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057) oraz § 9 ust. 1 uchwały Rady Gminy Gorzków nr VI/27/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Gorzków (Dz. U. Woj. Lubelskiego z 2015 r., poz. 1946), Wójt Gminy Gorzków zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Gorzków z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021.

Termin konsultacji od: 29.10.2020 r. do 12.11.2020 r.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie gminy Gorzków.

Forma konsultacji:

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji, udzielenie wyjaśnień i przyjmowanie opinii jest pracownik merytoryczny Urzędu Gminy – Piotr Cichosz – Zastępca Wójta, do którego należą sprawy organizacji pozarządowych. tel. 846838156, wew.302, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarządzenie nr 61/2020 Wójta Gminy Gorzków z dnia 29 października 2020 r.

Roczny Program Współpracy Gminy Gorzków z Organizacjami Pozarządowymi, na rok 2021 - projekt

Załącznik nr 1. Formularz do zgłaszania uwag - w ramach  konsultacji

                                                       

                                                                                  Marek Kasprzak

                                                                                                          /-/Wójt Gminy Gorzków

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krasnymstawie z dnia 22 października 2020 roku dot. obszaru zagrożenia na terenie Gminy Gorzków w związku z afrykańskim pomorem świń.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie informuje, że 21 października 2020r. opublikowana została decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1535 z dnia 21 października 2020r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich.
Zgodnie z jej zapisami gminy:
- Fajsławice, Gorzków, Izbica Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Kraśniczyn, Łopiennik Górny, Siennica Rożana oraz część gminy Żółkiewka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim są obszarem objętym ograniczeniami (czerwonym);
- Rudnik, część gminy Żółkiewka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim są obszarem zagrożenia (niebieski).
W obu strefach obowiązują przepisy prawa określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie
/-/ Małgorzata Kalinowska

 

Wymagania dla gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną w obrzeże zagrożenia i objętym ograniczeniami (kliknij aby pobrać)

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krasnymstawie z dnia 20 października 2020 roku dot. zwiększonego ryzyka wystąpienia grypy ptaków.

W związku ze zbliżającym się okresem migracji ptaków dzikich a tym samym zwiększonego ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie przypomina o obowiązujących środkach bioasekuracji określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 722).
Na terytorium Polski:
zakazuje się:
- pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
- wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;
nakazuje się:
- utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
- utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
- przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
- karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
- wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
- stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
- stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
- oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
- powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
- dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności,
- zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych

Główny Lekarz Weterynarii rekomenduje hodowcom drobiu podjęcie wszelkich możliwych działań na rzecz wzmocnienia bioasekuracji w stadach drobiu.

W przypadku zaobserwowania w stadach drobiu zwiększonej śmiertelności, spadku pobierania paszy i wody, nagłego spadku nieśności, objawów nerwowych (drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów), czy innych niepokojących objawów, posiadacz drobiu powinien niezwłocznie powiadomić powiatowego lekarza weterynarii lub podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej.
Szczegółowe informacje nt. grypy ptaków dostępne są pod linkiem https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/grypa-ptakow

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie
/-/ Małgorzata Kalinowska

Informacja odnośnie realizacji serwisów instalacji kolektorów słonecznych.

Szanowni Państwo,
        W związku z dużą ilością bezzasadnych zgłoszeń dotyczących braku ciepłej wody podgrzewanej przy pomocy dodatkowego źródła ciepła oraz okresem jesienno-zimowym przypominamy o bezwzględnej konieczności przygotowania instalacji podgrzewu ciepłej wody użytkowej polegającej między innymi na odpowietrzeniu układu ładowania zasobnika tj. wężownicy w zasobniku, kotła, pompy ładującej, oczyszczenie filtra siatkowego. Powyższe czynności są bezwzględne z uwagi na fakt, iż pompa obiegowa jest chłodzona wodą i w przypadku pracy „na sucho” może ulec spaleniu. Wymiana spalonej pompy w skutek niewłaściwej eksploatacji instalacji, nie podlega gwarancji. Zgodnie z cennikiem koszt urządzenia wraz z wymianą to 600 zł.
        Informujemy również, iż w okresie jesienno-zimowo-wiosennym sprawność kolektorów słonecznych maleje, ze względu na większe zachmurzenia i krótszy czas nasłonecznienia.
        Jednocześnie mając na uwadze obecną sytuację w kraju i na świecie, gwałtownie rosnącą ilość zakażeń COVID-19 wprowadzanie nowych obostrzeń przez rząd, prosimy o bezwzględne podpisanie oświadczenia użytkownika, zamieszczonego poniżej i dostarczenie go do Urzędu Gminy wraz ze zgłoszeniem usterki.
        Biorąc powyższe pod uwagę bardzo prosimy przy zgłaszaniu usterek o podawanie jak największej ilości informacji w celu wyeliminowania nieuzasadnionych wezwań serwisów których teraz jest bardzo dużo (ok. 40% wszystkich zgłoszeń serwisowych). Wspólnie powinniśmy współdziałać w celu ograniczenia zagrożenia. Ponownie jak w okresie wiosennym mamy obawę, że może zajść sytuacja, że nie będziemy mogli zrealizować w terminie zgłoszeń określonych umową. Przyczyną takiej sytuacji będzie zaistnienie siły wyższej, której nie można było przewidzieć, ani jej zapobiec. Nadal większość instytucji publicznych zawiesiło działanie lub ich działanie jest bardzo ograniczone a kontakty osobiste ograniczone do minimum więc uważamy, że dobrze byłoby ograniczać a nawet wstrzymać bezpośrednie kontakty serwisantów i mieszkańców. Serwisanci jeżdżący z domu do domu powodują dodatkowe zagrożenie epidemiologiczne.
        Podtrzymujemy stanowisko, że należy powstrzymać działania serwisowe do najpilniejszych przypadków.

Wiceprezes Zarządu Solartime
/-/Aleksander Weselak

 

Oświadczenie mieszkańca (kliknij aby pobrać)

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//