Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Energia słoneczna w gminach Gorzków i Rudnik

 

Projekt pn.: „Energia słoneczna w gminach Gorzków i Rudnik" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa VI: Środowisko i czysta energia, Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku.


Projekt polega na montażu zestawów solarnych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych oraz w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Gorzków i Rudnik.


Beneficjentem projektu jest Gmina Gorzków (lider projektu) i Gmina Rudnik (partner projektu).


Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana pomiędzy Gminą Gorzków a Województwem Lubelskim w dniu 28 października 2013 r.


Całkowita wartość projektu wynosi 5 638 110, 00 PLN. Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 wynosi 4 792 393, 50 PLN.


Planowany termin zakończenia realizacji i rozliczenia projektu planowany jest na III kwartał 2014 roku.

Gmina Gorzków informuje, że nadal przyjmowane są zgłoszenia właścicieli indywidualnych budynków mieszkalnych do udziału w projekcie. Osoby te są przyjmowane na listę  rerezerwową. Mieszkańcy Gminy Gorzków powinni dokonywać zgłoszenia w Urzędzie Gminy.   

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Łopiennik Górny, Gorzków i Żółkiewka.

        Gmina Gorzków przystąpiła do realizacji Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Łopiennik Górny, Gorzków i Żółkiewka” realizowanego na podstawie umowy nr POIG.08.03.00-06-282/13-00 zawartej w dniu 10.10.2013 r. z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo Informacyjne - zwiększanie Innowacyjności Gospodarki, Działanie  8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 600 gospodarstw domowych z terenu Gmin Gorzków, Łopiennik Górny i Żółkiewka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez udostępnienie bezpłatnego internetu 600 gospodarstwom domowym, wyposażenie gospodarstw domowych objętych projektem w sprzęt niezbędny do korzystania z Internetu oraz szkolenia.

Grupę docelową projektu stanowią:

- gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,
- osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,

- dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych,

- rodziny zastępcze,

- rodzinne domy dziecka, samotni rodzice,

- osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych

- dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym” publikowany przez Prezesa GUS, z terenu gmin.

Spośród ww. określonej grupy docelowej zostanie rekrutowanych 600 beneficjentów ostatecznych.

 

Realizacja projektu możliwa jest dzięki uzyskaniu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –e Inclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Wnioskodawcami projektu są: Gmina Łopiennik Górny, Gmina Gorzków i Gmina Żółkiewka.

Realizatorem projektu (Lider projektu) jest Gmina Łopiennik Górny.

Całkowita wartość projektu: 6 936 050,00 PLN

Wartość dofinansowania: 6 919 150,00 PLN

Projekt jest realizowany w okresie od 01.02.2013 do 30.09.2015.

Nabór uczestników projektu (beneficjentów) rozpocznie się pod koniec bieżącego roku. Informacje o zasadach naboru zostaną opublikowane w każdej z gmin uczestniczących w projekcie – za pośrednictwem stron internetowych, plakatów i ulotek. Nabór będzie prowadzony przy współpracy z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej.

Zaproszenie.

Badania mammograficzne.


Gdynia, 6.11.2013r.

 

Zbadaj się i zyskaj spokój!

Badanie mammograficzne (prześwietlenie piersi) to najskuteczniejsza metoda wykrywania wczesnych objawów raka piersi. Już niebawem takie badanie znów można będzie wykonać w mammobusach FADO Centrum Usług Medycznych, należących do grupy LUX MED, które odwiedzą powiat krasnostawski.

Zainteresuj się, czy Twoja Żona, Mama i Siostra uczestniczą w profilaktycznych badaniach piersi!

Paniom, które ukończyły 50 rok życia (do 69 lat) przysługuje bezpłatne badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, finansowanego przez NFZ. Pozostałe panie mogą wykonać badanie odpłatnie, za okazaniem skierowania lekarskiego.

Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich – dwóch projekcji każdej piersi. Badania nie należy się obawiać, ponieważ promieniowanie, które emituje jest nie większe niż przy RTG zęba. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju – wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia.

Badania można będzie wykonać w miejscowościach:

        Krasnystaw – 21 listopada na placu przy Szpitalu, ul. Sobieskiego 4

        Gorzków – 21 listopada przy Świetlicy Gminnej, ul. Nadrzeczna 4

        Stara Wieś – 22 listopada przy Stacji Paliw, Stara Wieś

        Izbica – 22 listopada przy Urzędzie Gminy, ul. Gminna 4

 

Rejestracja telefoniczną lub poprzez stronę internetową. Call Center czynne jest 7 dni w tygodniu: 58 666 2 444, 801 080 007, www.fado.pl. Prosimy o przyniesienie ze sobą zdjęć z poprzednich badań mammograficznych, które pomogą w postawieniu skutecznej diagnozy.

Czytaj więcej...

Informacja o spotkaniu Krasnystaw.

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zaprasza na:

SPOTKANIE INFORMACYJNE

dotyczące kampanii edukacyjno-informacyjnej

Bezpieczeństwo energetyczne województwa lubelskiego”

Spotkanie odbędzie się w dniu 13.11.2013 o godz. 09:00

w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

ul. Sobieskiego 3

 

 

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//