Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Seminarium w Wierzbicy.

         Uprzejmię zapraszam Państwa na Seminarium w Wierzbicy pt: "Spółdzielczość socjalna sposobem na rozwój przedsiębiorczości kobiet na obszarach wiejskich" w dniu 28 marca 2014 roku (piątek).

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 16:00 w Spółdzielni Socjalnej "MIRANNA", ul. Chełmska 16, 22-150 Wierzbica.

W załączniku zamieszczam pełen program seminarium.

 

 

                                                                                                         Kamila Klejna

                                                                                       Projekt "Akademia Kobiet Aktywnych"

Program seminarium

Kominikat Komisarza Wyborczego

KOMUNIKAT
KOMISARZA WYBORCZEGO W CHEŁMIE
z dnia 10 marca 2014 r.
w sprawie przyjmowania przez Komisarza Wyborczego W Chełmie zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Gorzków zarządzonych na dzień 11 maja 2014 r. W związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Gorzków, zarządzonymi na dzień 11 maja 2014r. podaję do publicznej wiadomości, że zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego, o których mowa w art. 64 j ustawy z dnia 16 lipca 1998r.   Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U z 2010r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172) w związku art. 16 ust. 3 ustawy Z dnia 5 stycznia 2011 r.  Przepisy wprowadzające ustawę   Kodeks wyborczy (Dz. U.Nr 21, poz. 113; Nr 102, poz. 588; Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889; Nr 171 poz.1016 i Nr 217 poz.1281
oraz z 2012 r. poz.1399) oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego będą przyjmowane do dnia 24 marca 2014r. w godzinach pracy urzędu t.j w godz. 7.30 do 15.30 w pokoju 324 lub 288 w budynku przy Pl. Niepodległości 1 w Chełmie.
W tym samym terminie pełnomocnicy komitetów wyborczych mogą zgłaszać Ko misarzowi Wyborczemu w Chełmie

„kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Gorzkowie. „ _,
Jednocześnie informuję, że na stronie intemetowej Państwowej Komisji Wyborczej pkw.gov.pl znajdują się informacje i wyjaśnienia PKW dotyczące tworzenia komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego wraz z niezbędnymi wzorami druków, które należy odpowiednio stosować.

Komisarz Wyborczy

Piotr Sławomir Jakubiec

Obwieszczenie.

Obwieszczenie 20 03 2014

Dofinansowanie tworzenia spóldzielni socjalnych.

 

Informujemy, że  Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizuje projekt:

Wsparcie inicjatyw powstawania PES w subregionie chełmsko – zamojskim”, który umożliwia osobom niezatrudnionym w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat) z terenu subregionu chełmsko-zamojskiego (tj. powiatów: biłgorajskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, krasnostawskiego, M. Chełm, M. Zamość, tomaszowskiego i zamojskiego) otrzymanie środków finansowych na założenie lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej.

Czytaj więcej...

Wybory uzupełniające Antoniówka

ZARZĄDZENIE NR 58

WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 7 marca 2014 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gorzków

Na podstawie art. 192 i 193 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) w zw. z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 113; Nr 102, poz. 588; Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889; Nr 171 poz.1016 i Nr 217 poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 1399) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Gorzków w jednomandatowym okręgu

wyborczym Nr 12 (obejmującym sołectwo Antoniówka), w którym wybierany będzie jeden radny.

§ 2. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę dnia 11 maja 2014 r.

§ 3. Terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do

niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz w sposób

zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Gorzków.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

WOJEWODA LUBELSKI - Jolanta Szołno – Koguc

KALENDARZ WYBORCZY

Czytaj więcej...

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//