Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Zaproszenie na konferencję

        W imieniu Wojewody Lubelskiego mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w procesie konsultacji społecznych projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 w województwie lubelskim. Konferencja regionalna, wspólorganizowana przez urząd marszałkowski, ma przyblizyć uczestnikom cele, kierunki interwencji, mechanizmy wdrażania polityki regionalnej do 2030 r. Spotkanie będzie stanowiło dla przedstawicieli JST oraz innych partnerów społeczno-gospodarczych forum dyskusyjne nad zaproponowanymi przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego kształtem polityki regionalnej do 2030r.
W województwie lubleskim konferencja zaplanowana została na dzień 16 stycznia 2019 roku w Białej Podlaskiej. Rejestracja możliwa jest przez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie: https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanie-rozwojem-kraju/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego-2030/

Tomasz Sonntag
Dyrektor Biura Wojewody

zakaz Wojewody używanie materiałów piorotechnicznych

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2018 r.
Na  podstawie  art.  14  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  20  lipca  2000  r.  o ogłaszaniu  aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1523), podaje się do publicznej  wiadomości  rozporządzenie  porządkowe  Nr  62  Wojewody  Lubelskiego
z  dnia  20  grudnia  2018  r.  w  sprawie  ograniczenia  używania  wyrobów  pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.
Dniem  ogłoszenia  niżej  wymienionego  rozporządzenia  porządkowego  jest  dzień 20 grudnia 2018 r.
ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 62
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych
na terenie województwa lubelskiego
Na  podstawie  art.  60  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  23  stycznia  2009  r.  o  wojewodzie
i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2017 r. poz. 2234, 976 i 1566)  zarządza się, co następuje:
§ 1. W celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i  bezpieczeństwa  publicznego,  wprowadza  się  zakaz  używania  wyrobów  pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa lubelskiego.
§  2.1.  Zakaz,  o  którym  mowa  w  §  1,  obowiązuje  od  dnia  24  grudnia  2018  r.  do  dnia 31 stycznia 2019 r., z wyjątkiem 31 grudnia 2018 r. i 1 stycznia 2019 r.
 2. Używanie wyrobów pirotechnicznych w dniach 31 grudnia 2018 r. i 1 stycznia 2019 r. może nastąpić jedynie z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa dla życia, zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia – jedynie pod bezpośrednim nadzorem osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę.
§  3.1.  Przepisów  rozporządzenia  nie  stosuje  się  do  pokazów  pirotechnicznych organizowanych  przez  podmioty  zawodowo  trudniące  się  tego  typu  działalnością  oraz do podmiotów uprawnionych do korzystania z materiałów pirotechnicznych na mocy odrębnych przepisów.
2.  Przepisów  rozporządzenia  nie  stosuje  się  w  przypadku  używania  przez  uprawnione podmioty,  w  celu  wykonywania  przez  nie  zadań  ustawowych  lub  statutowych,  petard sygnalizacyjnych oraz rakiet do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu, oznaczonych symbolem
20.51.14  wg  Polskiej  Klasyfikacji  Wyrobów  i  Usług,  stanowiącej  załącznik  do  rozporządzenia Rady  Ministrów  z  dnia  4  września  2015  r.  w  sprawie  Polskiej  Klasyfikacji  Wyrobów  i  Usług (PKWiU) – (Dz.U. poz. 1676, Dz. U. z 2017 r. poz. 2453).
§ 4. Kto narusza zakaz określony w § 1, podlega karze grzywny wymierzonej w trybie i  na  zasadach  określonych  w  ustawie  z  dnia  24  sierpnia  2001  r.  Kodeks  postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2018 r. poz. 475, 5, 1039, 1387, 1481 i 2077) oraz ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2018 r. poz. 618, 911, 2361 i 2077).
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 grudnia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia, Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz w środkach masowego przekazu.
Wojewoda Lubelski
      / - /  Przemysław Czarnek

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 Logo cyfrowe

 

W załączeniu zamieszcza się regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Nabywanie kompetencji cyfrowych przez mieszkańców Gminy Gorzków" który został wprowadzony zarządzeniem Wójta Gminy Gorzów nr 55/2018 z dnia 15 października 2018 r. Projekt realizowany na podstawie umowy nr 14/3/2018 z dnia 28 września 2018 r. z Samorządem Województwa Lubelskiegojest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Dotyczy realizacji projektu grantowego „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej”

Załączniki

"Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Nabywanie kompetencji cyfrowych przez mieszkańców Gminy Gorzków"

Zmiana regulaminu z dnia 29.11.2018 r.

Nabywanie kompetencji cyfrowych przez mieszkańców Gminy Gorzków

 

Logo cyfrowe

Gmina Gorzków rozpoczyna od 28 września 2018 r. realizację grantu: „Nabywanie kompetencji cyfrowych przez mieszkańców Gminy Gorzków” w ramach projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

W ramach projektu przewiduje się szkolenia dla 50 osób z terenu gminy Gorzków z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu. Zajęcia będą prowadzone w Centrum Spłeczno-Kulturalnym w Gorzkowie-Osadzie w okresie od połowy listopada 2018 r. do końca marca 2019 r. Termin szkoleń będzie uwzględniał preferencje uczestników: godziny popołudniowe, weekendy.

Na jednego uczestnika będzie przypadać 24 godziny szkoleniowe odpowiadające dwóm modułom tematycznym (4 sesje szkoleniowe po 6 godzin każda). Grupy będą obejmować nie więcej niż 10 osób.

Tematyka szkoleń będzie uzależniona od preferencji uczestników, ale musi dotyczyć dwóch z następujących modułów: Rodzic w Internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działam w sieciach społecznościowych, Tworzę własną stronę internetową (blog), Rolnik w sieci, Kultura w sieci.

Warunki udziału w projekcie są następujące:

- zamieszkanie na terenie gminy Gorzków

- wiek powyżej 25 lat,

- wypełnienie formularzy rekrutacyjnych.

Uczestnicy projektu otrzymają bezpłatne gadżety promocyjne, podczas szkoleń przewidziany jest catering i ciepły posiłek.

Szczegółowe informacje można uzyskać u koordynatora projektu Urzędzie Gminy Gorzków: tel. 84 6838156 wew. 308.oraz na stronie internetowej www.gorzkow.eu

Marek Kasprzak

/-/ Wójt Gminy Gorzków

Terminarz zebrań wiejskich.

 

Antoniówka
22 września godzina 17:00

_________________________________________
Baranica
25 września godzina 18:00
_________________________________________
Borów i Borów Kolonia
28 września godzina 17:00
_________________________________________
Orchowiec, Bogusław, Felicjan
30 września godzina 15:00
_________________________________________
Borsuk
2 października 17:00
_________________________________________
Gorzków Wieś
5 października godzina 17:00
_________________________________________
Wielobycz
6 października godzina 17:00
_________________________________________
Gorzków-Osada, Zamostek, Góry
7 października godzina 14:00
_________________________________________
Olesin
9 października godzina 16:00
_________________________________________
Bobrowe
9 października godzina 17:00
_________________________________________
Piaski Szlacheckie
11 października godzina 17:00
_________________________________________
Chorupnik
12 października 17:00
_________________________________________
Widniówka
13 października godzina 16:00
_________________________________________
Czysta Dębina i Czysta Dębina Kolonia
13 października godzina 18:00
_________________________________________
Wiśniów
14 października godzina 14:00
_________________________________________
Wielkopole
14 października godzina 16:00

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//