Czerwony okrąg z białymi napisami u góry Wybory Sołtysa miejscowości Borów 24 maja 2020 roku Gmina Gorzków, po lewej stronie na kole biała wstawka z herbem gminy

Informacje dotyczące uzupełniających wyborów sołtysa w miejscowości Borów.

WÓJT
GMINY
GORZKÓW

 

Informacja z dnia 21 maja 2020 roku

W związku z brakiem zgłoszeń kandydatów na sołtysa do dnia 15 maja 2020 roku, jak również w dodatkowym wyznaczonym terminie tj. do dnia 20 maja 2020 roku - Wójt Gminy Gorzków informuje, że

procedura zarządzonych na dzień 24 maja 2020 roku wyborów uzupełniających sołtysa w Sołectwie Borów zostaje unieważniona.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878) do odwołania obowiązuje zakaz organizowania imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, w związku z czym wybory sołtysa w Borowie w tradycyjnej formule zebrania wiejskiego mogą odbyć się dopiero po wprowadzeniu stosownych zmian w w/w Rozporządzeniu.

 

WÓJT
GMINY
GORZKÓW

 

Informacja z dnia 5 maja 2020 roku

Wójt Gminy Gorzków informuje, że w dniu 24 maja 2020 r. odbędą się wybory uzupełniające sołtysa w miejscowości Borów. Wybory będą mieć formę zebrania wiejskiego, ale z uwagi na sytuację epidemiologiczną spowodowaną COVID-19 będą zachowane odpowiednie środki ostrożności, tak aby przestrzegać obowiązujących zaleceń rządu i wymogów sanitarnych. W związku z powyższym procedura wyborów uzupełniających została sformalizowana w postaci zarządzeń Wójta Gminy, zawierających kalendarz wyborczy.

Zgłaszanie kandydatów

Kandydatów na sołtysa należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Gorzkowie w terminie do dnia 15 maja 2020 r.

Kandydatów na członków Sołeckiej Komisji Wyborczej należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Gorzkowie w terminie do dnia 19 maja 2020 r.

Zebranie wiejskie odbędzie się w dniu 24 maja 2020 r. w godzinach od 9:00 do 13:00 w budynku OSP w Borowie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Gorzków pod nr tel. 84 6838156 wew. 304. p. Edyta Żeliszczak.

Dokumenty informacyjne

Zarządzenie Wójta Gminy Gorzków z dnia 5 maja 2020 r. nr 25/2020 w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa w miejscowości Borów

Zarządzenie Wójta Gminy Gorzków z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie regulaminu wyborów uzupełniających sołtysa w miejscowości Borów.