Drukuj
Wycinka drzew, pniaki po ściętych drzewach na tle zielonego lasu

Kiedy należy zgłosić wycinkę drzew, uzyskać pozwolenie, a kiedy nie ma takiego obowiązku?

Wycinka drzew na gruntach rolnych

Zgodnie z art. 83f. ust. 4 ustawy o ochronie przyrody właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm od ziemi przekracza:

Organ prowadzący postępowanie w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa dokonuje oględzin (art. 83f ust. 6). Po dokonaniu oględzin Wójt gminy w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie (art. 83f ust. 8).

Organ może wnieść sprzeciw w przypadku gdy:

Wójt może przed upływem terminu, o którym mowa powyżej wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł.

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia o zamiarze usunięcia drzewa.

Wzór wniosku dostępny poniżej w dokumentach do pobrania. Formularz można również pobrać w urzędzie gminy.

Jakie dane są potrzebne do wypełnienia wniosku?

 

Kiedy nie trzeba uzyskiwać zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewów?

Jeśli usuwasz:

 

Wycinka drzew na gruntach leśnych

Wycinkę drzew na gruntach leśnych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako Ls należy zgłaszać do Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw.

Prawo do pozyskania przysługuje właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu, przy wyrażeniu zgody przez wszystkich współwłaścicieli działki leśnej.

Do zgłoszenia o zamiarze pozyskania drewna potrzebne będą: