Logo akcji Wspieraj Seniora

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie uprzejmie informuje, iż w związku z utrzymującym się stanem pandemii COVID -19 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych wprowadza program "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022. Program będzie realizowany w 2022 roku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie planuje przystąpić do realizacji tego Programu – Modułu II, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, przez zwiększanie dostępu do tzw. "opieki na odległość".

"Opieka na odległość" to idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych wymagających usług opiekuńczych jak i tych, którzy z tej formy wsparcia nie korzystają, ale u których zmiany stanu zdrowia są na tyle nieprzewidywalne, że konieczne jest stałe monitorowanie podstawowych funkcji życiowych w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

W ramach Programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do świadczenia usługi na odległość przy użyciu tzw. "opasek bezpieczeństwa" wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • detektor upadku,
  • czujnik zdjęcia opaski,
  • lokalizator GPS,
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym centrum monitoringu. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi.

Kryteria kwalifikacji do programu

Kryteria kwalifikacji to między innymi : osoby samotnie zamieszkujące, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi do w/w wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

O możliwości skorzystania z powyższej pomocy będzie decydować kolejność zgłoszeń

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w programie do pracowników socjalnych GOPS w Gorzkowie. Tel. 846838506, 846838156 wew. 327

Więcej informacji dostępnych na stronie: https://www.gov.pl/web/uw-opolski/korpus-wsparcia-seniorow--nowy-program-na-2022-rok