Energia odnawialna w Gminie Gorzków

Logotyp RPO 2014 2020

 

 

14 czerwca 2015 r. Gmina Gorzków złożyła projekt do działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

W okresie od 22 marca do 5 maja 2016 r. były prowadzone audyty energetyczne w gospodarstwach, których właściciele podpisali umowy i wnieśli wkład finansowy do projektu na rzecz opracowania dokumentacji i studium wykonalności. Złożony wniosek obejmuje 178 instalacji solarnych, w tym: 108 instalacji 2 kolektorowych i zasobnik cwu 250 l., 60 instalacji 3 kolektorowych i zasobnik cwu 300 l. oraz 10 instalacji 4 kolektorowych i zasobnik cwu 400 l. Dobór wielkości instalacji był uwarunkowany faktyczną liczbą mieszkańców w poszczególnych gospodarstwach domowych.

Wartość całkowita złożonego projektu wynosi 1 976 413, 59 PLN, w tym koszty kwalifikowalne 1 622 771, 54 PLN. Gmina ubiega się o dofinansowanie projektu kwotą w wysokości 1 379 355, 81 PLN. Koszty niekwalifikowalne w projekcie stanowi podatek VAT oraz wpięcie górnej wężownicy zasobnika cwu do kotła co i montaż grzałki.

W przypadku otrzymania dofinansowania do inwestycji, realizacja projektu rozpoczęłaby się najwcześniej w 2017 r., a sam montaż kolektorów słonecznych nastąpi w 2018 r.

Przewiduje się, że wkład finansowy wnoszony przez uczestników projektu znajdzie się na poziomie 2 000, 00 PLN. Jego ostateczna wysokość będzie jednak uzależniona od wyniku postępowania przetargowego. Trzeba mieć na uwadze, że zakończenie procesu oceny i wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO WL 2014 – 2020 przewidziane jest na drugą połowę 2017 r.