Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Nabór na stanowisko Asystenta Rodziny.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzkowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Asystent rodziny

w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Forma zatrudnienia: umowa zlecenia na czas określony do 31.12.2014r. Oznacza to pracę w godzinach przedpołudniowych, popołudniowych i wieczornych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, również w weekendy.

Miejsce pracy: Praca z rodziną w miejscu zamieszkania, w miejscu wskazanym przez rodzinę lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzkowie.

 

 

Wymagania niezbędne:

- Posiadanie polskiego obywatelstwa.

- Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

- Osoba składająca aplikację nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

- Nieposzlakowana opinia.

- Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.

- Posiadania prawo jazdy kat. B oraz własny samochód osobowy.

- Osoba składająca aplikację nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona oraz wypełnia obowiązek alimentacyjny – jeśli dotyczy.

 

Asystentem rodziny może być osoba, która posiada:

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną oraz udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

c) wykształcenie średnie i odbyte szkolenia z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną oraz udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną
d) wyższe ukończone studia podyplomowe obejmujące zakres programowy szkolenia określony przez Ministra właściwego ds. Rodziny i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną.

Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych.
2. Odporność na sytuacje stresowe.

3. Samodzielność w działaniu oraz wykorzystywanie własnej inicjatywy.

4. Zaangażowanie, komunikatywność, asertywność, empatia.

5. Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych.

6. Umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną.


Do zadań asystenta rodziny należą w szczególności:

a) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

b) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

c) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

d) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

e) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

f) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

g) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

h) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

i) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

j) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

k) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

l) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

m) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

n) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;

o) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

p) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

q) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

r) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną.


Wymagane dokumenty:

1. CV i list motywacyjny wraz z uwzględnieniem wymagań dodatkowych na ww. stanowisku.
CV należy opatrzyć klauzulą: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) ".

2. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu (ewentualnie referencje
z zakładów pracy).

3. Kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

4. Oświadczenie o niekaralności i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
oraz korzystania z pełni praw publicznych.

5. Oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku.
7. Oświadczenie kandydata, iż nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona – w przypadku kandydata, który jest rodzicem.

8. Oświadczenie kandydata, iż wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzkowie ul. Główna 9, 22-315 Gorzków, pokój nr 1, z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ASYSTENT RODZINY” do dnia 22.04.2014 r. do godz. 13ºº.
Aplikacje niekompletne lub, które wpłyną do Ośrodka nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:

Kandydaci spełniający wymagania zostaną powiadomieni o dalszych czynnościach związanych z rekrutacją. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej GOPS Gorzków i UG Gorzków oraz na tablicy ogłoszeń UG Gorzków niezwłocznie po przeprowadzonym naborze.

                                                                                                                       Kierownik
                                                                                         Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzkowie
                                                                                                                Agnieszka Bociąg

Gorzków-Osada, dnia 07.04.2014r

 

Artykuły - Pomoc Społeczna

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//