Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Kryterium dochodowe
        O tym, czy zasiłek przysługuje, decyduje m. in. kryterium dochodowe. Chodzi o dochód rodziny w przeliczeniu na osobę: dochody każdego członka rodziny należy dodać, ich sumę podzielić przez liczbę miesięcy, w których zostały one osiągnięte a następnie podzielić przez liczbę osób w rodzinie.
Od 1 listopada 2016 r. kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego wynosi:
kryterium ogólne674 zł
kryterium dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym764 zł
Przeciętny dochód z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2015 r . - 1 975,00 zł.

Nowe kwoty zasiłków rodzinnych
Kwota zasiłku rodzinnego począwszy od 1 listopada 2016 r. wynosi:
95 zł na dziecko w wieku 0-5 lat
124 zł na dziecko w wieku 6-18 lat
135 zł na dziecko w wieku 19-23 lata
Od 1 listopada 2016 r. kwoty dodatków do zasiłków rodzinnych:
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
- do 5. roku życia – 90 zł
- powyżej 5. roku życia – 110 zł
dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 113 zł
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 69 zł,
dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł
dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193 zł na jedno dziecko nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci.

Wysokość pozostałych świadczeń rodzinnych pozostaje bez zmian:
dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 1 000 zł;
dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł;
dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł;
zasiłek pielęgnacyjny – 153 zł;
specjalny zasiłek opiekuńczy – 520 zł;
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 1 000 zł;
świadczenie rodzicielskie- 1 000 zł.
Nie zmienia się także wysokości zasiłku dla opiekuna (520 zł).

 

Artykuły - Pomoc Społeczna

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//