Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bobrowem z elementami infrastruktury turystycznej

           

Obiekt świetlicy wiejskiej jest usytuowany na działce gminnej nr 158. Jest to budynek parterowy o konstrukcji murowanej z białego kamienia. Powstał w I poł. XX w., nie jest wpisany do rejestru zabytków. Operacja polegała na wykonaniu w budynku instalacji ciepłej i zimnej wody, instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej i kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, instalacji ogrzewania opartej na grzejnikach elektrycznych akumulacyjnych. Istniejące pomieszczenia zostały zaadoptowane na potrzeby toalety, kuchni i sali konferencyjnej, nastąpiła wymiana okien i drzwi, wykonano nową posadzkę, ocieplono i naprawiono strop, nową elewację wewnętrzna i zewnętrzna, roboty budowlane polegały także na wzmocnieniu i ociepleniu fundamentów, wykonaniu obróbek dachowych, wykonaniu podjazdu dla osób niepełnosprawnych, schodów i odwodnienia z kostki brukowej wokół budynku. W budynku zostaną w pełni przywrócone walory użytkowe oraz poprawi się estetyka miejsca. Zostały zakupione stoły i krzesła w celu wyposażenia świetlicy, co umożliwi spotkania i integrację mieszkańców oraz turystów.

 

Operacja jest przedsięwzięciem wpisującym się w rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej obszaru LGD. Powstał powszechny obiekt, który będzie prowadził działalność kulturalną i będzie leżał na szlaku turystycznym Jana III Sobieskiego, współtworzonym przez Gminę Gorzków od 2009 r., będzie udostępniany turystom i wycieczkom. Operacja stanie się nowym produktem turystycznym na obszarze LSR, ponieważ jest usytuowana bezpośrednio w sąsiedztwie przebiegu szlaku Greenways Dziedzictwo Wschodu. Miejscowość Bobrowe posiada duże walory przyrodnicze i krajobrazowe, zlokalizowanie w niej przebudowanego obiektu o celach kulturalnych i rekreacyjnych przyczyni się do promocji tej miejscowości, wzrostu zainteresowania.

 

Wartość robót wynosi 132 388, 07 zł. kosztów kwalifikowalnych z czego 63, 63 % stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wielkopolu

Obiekt świetlicy wiejskiej jest usytuowany na działce gminnej nr 831. W budynku znajduje się świetlica wiejska oraz remiza OSP. Operacja ta jest przedsięwzięciem wpisującym się w rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej obszaru LGD Krasnystaw Plus. Powstanie wspólny obiekt, który będzie prowadził działalność kulturalną i będzie leżał na szlaku turystycznym Jana III Sobieskiego, współtworzony przez Gminę Gorzków od 2009 r., będzie udostępniany turystom i wycieczkom. Miejscowość Wielkopole posiada duże walory przyrodnicze i krajobrazowe, zlokalizowanie w niej przebudowanego obiektu o celach kulturalnych i rekreacyjnych przyczyni się do promocji tej miejscowości, wzrostu zainteresowania miejscowością, a pośrednio będzie miało wpływ na powstrzymanie negatywnych trendów migracyjnych.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z kotłem na paliwo stałe i wodno-kanalizacyjnej, wykonanie tynków zewnętrznych, wykonania posadzek oraz licowania ścian i podłóg płytkami oraz wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z płyt styropianowych o gr. 5 cm. W kotłowni zostało zamurowane istniejące okno, w to miejsce wykonany otwór drzwiowy z montażem drzwi. W łazience znajdują się przewody wentylacji grawitacyjnej, zostanie także wyciągnięty ponad powierzchnię dachu istniejący komin spalinowo-wentylacyjny W sali małej znalazła się nowa posadzka i płytki. Przed wejściem do budynku wyrównano obecną posadzkę i położono gres. W budynku ponadto zamontowano nowe drzwi wejściowe dwudzielne. Warto dodać, że jest to pierwszy etap prac w świetlicy i OSP, w dalszej perspektywie planuje się również wymienić wszystkie okna i wykonać opaskę odwadniającą.

Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 28 luty 2018 r. a zadanie ukończono w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r. Wartość kontraktu wynosi 65 051, 48 zł., z czego 63, 63 % kosztów kwalifikowalnych stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Projekt chodnika w Chorupniku

Projekt chodnika w Chorupniku II etap do konsultacji.

mapa-2

Dokumentacja:mapa-2-etap

wypis z dokumentacji

Rozwój systemu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzków

Logo PROW 2014 - 2020

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

W dniu 20.07.2017 r. Pan Marek Kasprzak Wójt Gminy Gorzków podpisał umowę w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie na realizację projektu „Rozwój systemu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzków”. Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego oraz jakości życia mieszkańców poprzez przebudowę 1 oczyszczalni ścieków, modernizację 1 stacji ujęcia wody oraz budowę 27 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gorzków. Okres realizacji przewidziany jest na lata 2017 – 2018. Wartość całkowita projektu wynosi 1 495 216,47 zł., a wartość pomocy UE 773 500,00 zł. Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

Przebudowa drogi gminnnej w Gorzkowie-Osadzie (ul. Partyzantów) z dofinansowaniem funduszy UE

 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwstująca w obszary wiejskie

 

Gmina Gorzków informuje, że w dniu 1 lipca 2016 r. została podpisana umowa nr 00106-65151-UM0300193/16 z Samorządem Województwa Lubelskiego na realizację zadania pt: „Przebudowa drogi gminnej nr 109722L w miejscowości Gorzków-Osada”.

Projekt jest współfinansowany w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną i w oszczędzanie energii”, typ operacji” Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, objętego PROW na lata 2014 – 2020.

Projekt zakłada przebudowę drogi na odcinku 0,180 km.

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: poprawa dostępności do obiektów użyteczności publicznej oraz gospodarstw domowych znajdujących się przy drodze 109722L w Gorzkowie-Osadzie.

Wartość projektu zgodnie z umową wynosi 149 304, 21 zł, z czego dofinansowanie ze środków EFRROW wyniesie 95 002 zł, jednak nie więcej niż 63, 63 % faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

29 lipca została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację przedmiotowego zadania, wybranym zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Wartość kontraktu wynosi 102 150, 21 złotych. Zakończenie budowy zostało ustalone do dnia 31 października 2016 r.

 

 

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//