Rozwój systemu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzków

Logo PROW 2014 - 2020

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

W dniu 20.07.2017 r. Pan Marek Kasprzak Wójt Gminy Gorzków podpisał umowę w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie na realizację projektu „Rozwój systemu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzków”. Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego oraz jakości życia mieszkańców poprzez przebudowę 1 oczyszczalni ścieków, modernizację 1 stacji ujęcia wody oraz budowę 27 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gorzków. Okres realizacji przewidziany jest na lata 2017 – 2018. Wartość całkowita projektu wynosi 1 495 216,47 zł., a wartość pomocy UE 773 500,00 zł. Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.