Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bobrowem z elementami infrastruktury turystycznej

           

Obiekt świetlicy wiejskiej jest usytuowany na działce gminnej nr 158. Jest to budynek parterowy o konstrukcji murowanej z białego kamienia. Powstał w I poł. XX w., nie jest wpisany do rejestru zabytków. Operacja polegała na wykonaniu w budynku instalacji ciepłej i zimnej wody, instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej i kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, instalacji ogrzewania opartej na grzejnikach elektrycznych akumulacyjnych. Istniejące pomieszczenia zostały zaadoptowane na potrzeby toalety, kuchni i sali konferencyjnej, nastąpiła wymiana okien i drzwi, wykonano nową posadzkę, ocieplono i naprawiono strop, nową elewację wewnętrzna i zewnętrzna, roboty budowlane polegały także na wzmocnieniu i ociepleniu fundamentów, wykonaniu obróbek dachowych, wykonaniu podjazdu dla osób niepełnosprawnych, schodów i odwodnienia z kostki brukowej wokół budynku. W budynku zostaną w pełni przywrócone walory użytkowe oraz poprawi się estetyka miejsca. Zostały zakupione stoły i krzesła w celu wyposażenia świetlicy, co umożliwi spotkania i integrację mieszkańców oraz turystów.

 

Operacja jest przedsięwzięciem wpisującym się w rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej obszaru LGD. Powstał powszechny obiekt, który będzie prowadził działalność kulturalną i będzie leżał na szlaku turystycznym Jana III Sobieskiego, współtworzonym przez Gminę Gorzków od 2009 r., będzie udostępniany turystom i wycieczkom. Operacja stanie się nowym produktem turystycznym na obszarze LSR, ponieważ jest usytuowana bezpośrednio w sąsiedztwie przebiegu szlaku Greenways Dziedzictwo Wschodu. Miejscowość Bobrowe posiada duże walory przyrodnicze i krajobrazowe, zlokalizowanie w niej przebudowanego obiektu o celach kulturalnych i rekreacyjnych przyczyni się do promocji tej miejscowości, wzrostu zainteresowania.

 

Wartość robót wynosi 132 388, 07 zł. kosztów kwalifikowalnych z czego 63, 63 % stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.