Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Modernizacja drogi gminnej Nr 110074 L dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olesin, nr dz. 425

  • Gmina Gorzków ogłasza postępowanie na roboty budowlane pn: „Modernizacja drogi gminnej Nr 110074 L dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olesin, nr dz. 425”, które  jest prowadzone w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty z pominięciem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 wymienionej Ustawy – wartość szacunkowa zamówienia poniżej 30 tys. euro.
  • Marek Kasprzak
  • /-/Wójt Gminy Grzków
  • Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19.08.2016 r.
  • Załącznik nr 1. Formularz ofertowy
  • Załacznik nr 2, Wzór umowy
  • Załacznik nr 3. Dokumentacja techniczna: Przedmiar, Opis techniczny, STWiOR

Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę oczyszczalni ścieków i modernizację ujęcia wody w Gminie Gorzków

Wójt Gminy Gorzków ogłasza postępowanie: „Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę oczyszczalni ścieków i modernizację ujęcia wody w Gminie Gorzków”, które jest prowadzone w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty z pominięciem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 wymienionej Ustawy. W załączeniu znajduje się ogłoszenie o zamówieniu z dnia 04.02.2016 r. wraz z załącznikami. Termin składania ofert upływa w dniu 12.02.2016 r. o godz. 11.00.

Marek Kasprzak

/-/Wójt Gminy Gorzków

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 04.02.2016 r.

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 - Wykaz wykonanych usług,

Załącznik nr 3 - Wykaz osób,

Załącznik nr 4 – Wzór umowy,

Załącznik nr 5. Szczegółowy opis oczyszczalni ścieków,

Załącznik nr 5. Budynek krat. Przekrój i rzut,

Załącznik nr 6. Szczegółowy opis stacji ujęcia wody,

Załacznik nr 6. Schemat technologiczny wodociągu.

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Gorzków

Gmina Gorzków ogłasza zapytanie ofertowe na realizację usługi : „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Gorzków”. Postępowanie przeprowadza się zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). Postępowanie służy analizie cen rynkowych na potrzeby zadań wykonywanych przez Zamawiającego oraz ma na celu wybranie oferty najkorzystniejszej.

Termin składania ofert upływa w dniu 14.05.2015 r. o godz. 11:00

W załączeniu zamieszcza się Ogłoszenie, określające szczegóły zamówienia i wymagania wobec wykonawców oraz załączniki, które należy przedłożyć razem z ofertą.

Z up. Wójta Gminy

/-/Kazimierz Policha Sekretarz Gminy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 08.05.2015 r

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 06.05.2015 r. (Tekst ujednolicony po zmianach z dnia 08.05.2015 r.)

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

Załącznik nr 2. Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 3. Wykaz osób (Zaktualizowany)

Załącznik nr 4. Wykaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków

Załącznik nr 5. Wzór umowy. (Tekst ujednolicony po zmianach z dnia 08.05.2015 r. ) 

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//