Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Rekrutacja.

 

Gmina Gorzków informuje, że od dnia 1 listopada 2012 r. realizuje projekt  „Szkoły z Sukcesem – wsparcie uczniów i uczennic z Gminy Gorzków”. Projekt ma na celu  wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości świadczonych usług edukacyjnych w 1 Szkole Podstawowej  i  1 Szkole Gimnazjalnej  w Gminie  Gorzków poprzez objęcie ich programem rozwojowym.  Projekt zakłada udział 150 uczestników, uczniów i uczennic ww. szkół. Rekrutacja prowadzona będzie w szkołach objętych wsparciem w ramach projektu. W załączeniu znajduje się ragulamin rekrutacji i komplet załaczników. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//