Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

pod tytul lprDSC05884 lpr2

Gmina Gorzków przystąpiła do opracowania
Lokalnego Programu Rewitalizacji. Przesłanką do przystąpienia
do opracowania niniejszego dokumentu był fakt, iż na terenie Gminy
występują obszary o cechach właściwych dla obszarów zdegradowanych, na których
występują negatywne zjawiska o charakterze społecznym, gospodarczym, środowiskowym oraz przestrzenno-funkcjonalnym. Na chwilę obecną Gmina nie posiada Lokalnego Programu Rewitalizacji.

        Opracowany w ramach projektu Program stanowić będzie podstawę do ubiegania się o dotację z funduszy UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych, w tym z RPO WL na lata 2014-2020 oraz programowania finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych ze źródeł własnych wnioskodawcy i podmiotów zaangażowanych w jego opracowanie i realizację.

Rewitalizacja jest procesem zmierzającym do wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzonym w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Lokalny Program Rewitalizacji umożliwi Gminie odpowiednie prowadzenie skoncentrowanej terytorialnie oraz przemyślanej rewitalizacji.

Realizacja projektu

 • Szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia organizacji pozarządowej.

  Szkolenie odbywa się od września do grudnia 2010 r. w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Gorzkowie Osadzie. Uczestniczki projektu poznają formalno-prawne i księgowe aspekty działalności stowarzyszenia, uczą się planowania, zarządzania i  realizacji projektów społecznych. Szkolenie prowadzi Instytut...

  Czytaj więcej...

 • Konferencja.

    W dniu 19 lipca 2010 roku odbyła się konferencja "Kobieta wczoraj i dziś. Polityka, biznes, organizacje społeczne", inaugurująca i promująca projekt "Liga Kobiet Aktywnych w Gminie Gorzków".  Wydarzenie odbyło się w budynku Centrum Społeczno-Kulturalnego w Gorzkowie Osadzie przy ul Nadrzecznej 4....

  Czytaj więcej...

 • Spotkanie rekrutacyjne.

  W dniu 28 maja 2010 roku w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Gorzkowie Osadzie odbyło się spotkanie informacyjno-rekrutacyjne do projektu "Liga Kobiet Aktywnych w Gminie Gorzków". Spotkanie poprowadziła Pani Małgorzata Malinowska - koordynator projektu. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii...

  Czytaj więcej...

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//