Mobilni Na Start

 

W odpowiedzi na otwarty konkurs Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) nr 1/POKL/7.3/2012, Gmina Gorzków przygotowała wniosek pt. „Mobilni na start”. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 28 grudnia  2012 r. zatwierdził listę rankingową wniosków. Projekt Gminy Gorzków otrzymał 89 punktów i został przyjęty do realizacji. Członkowie KOP zaproponowali dokonanie zmian merytorycznych w treści wniosku i w budżecie projektu. Negocjacje zostały zakończone w dniu 01-02-2012 r. Proponowana, ostateczna kwota dofinansowania wynosi 44 245,00 PLN.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01-06-2012 r. do 30-11-2012 r. Wsparciem zostanie objętych 15 osób, (10 kobiet i 5 mężczyzn) z terenu Gminy Gorzków. Wiek uczestników projektu określono w granicach 18-35 lat, w przypadku wystąpienia trudności w rekrutacji będzie tworzona tzw. druga lista rezerwowa z osób w wieku 35 – 45 lat. W założeniu uczestnikami projektu mają być ludzie młodzi, uczący się (szkoły średnie, studia), bezrobotni, w tym jedna osoba niepełnosprawna. Celem projektu jest zwiększenie udziału  wżyciu społecznym poprzez wzrost zdolności do zatrudnienia.

W ramach zadań przewidziano: kurs  przygotowujący do wykonywania zawodu przedstawiciela handlowego – 96 h; kurs prawa jazdy kat B (30 h zajęć praktycznych, 30 h zajęć teoretycznych) dla wszystkich uczestników projektu zakończony egzaminem, bezpłatne badania medyczne, kurs aktywizujący z doradcą zawodowym w formie zajęć grupowych (15 h) i indywidualnych konsultacji (2 h dla każdego uczestnika). Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia przewidzianych w projekcie. Udział jest bezpłatny.

Rekrutacja rozpocznie się w czerwcu 2012 r.