Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

pod tytul lprDSC05884 lpr2

Gmina Gorzków przystąpiła do opracowania
Lokalnego Programu Rewitalizacji. Przesłanką do przystąpienia
do opracowania niniejszego dokumentu był fakt, iż na terenie Gminy
występują obszary o cechach właściwych dla obszarów zdegradowanych, na których
występują negatywne zjawiska o charakterze społecznym, gospodarczym, środowiskowym oraz przestrzenno-funkcjonalnym. Na chwilę obecną Gmina nie posiada Lokalnego Programu Rewitalizacji.

        Opracowany w ramach projektu Program stanowić będzie podstawę do ubiegania się o dotację z funduszy UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych, w tym z RPO WL na lata 2014-2020 oraz programowania finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych ze źródeł własnych wnioskodawcy i podmiotów zaangażowanych w jego opracowanie i realizację.

Rewitalizacja jest procesem zmierzającym do wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzonym w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Lokalny Program Rewitalizacji umożliwi Gminie odpowiednie prowadzenie skoncentrowanej terytorialnie oraz przemyślanej rewitalizacji.

Realizacja Projektu...

 • szkoły z sukcesem - raport koncowy

  W załączeniu znajduje się raport końcowy ewaluacji projektu" Szkoły z Sukcesem - wsparcie uczniów i uczennic z Gminy Gorzków, opracowany przez Zespół Zarządzający projektem. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Czytaj więcej...

 • szkoły z sukcesem - sprawozdanie z wycieczki

    W ramach projektu "Szkoły  z sukcesem - wsparcie uczniów i uczennic z Gminy Gorzków" uczestnicy zajęć z zakresu ekspresji kulturalnej wzięli udział w wycieczce do Lublina. Wyjazd do Teatru im. Juliusza Osterwy odbył się w dniu 17 kwietnia 2013r. Grupa 8 uczniów wraz z opiekunem -Elżbietą Bielak wyruszyła...

  Czytaj więcej...

 • Sprawozdanie z wyjazdu do teatru na sztukę "Makbet"

  W ramach projektu "Szkoły  z sukcesem - wsparcie uczniów i uczennic z Gminy Gorzków" uczestnicy zajęć z zakresu ekspresji kulturalnej wzięli udział w wycieczce do Lublina. Wyjazd do Teatru im. Juliusza Osterwy odbył się w dniu 17 kwietnia 2013r. Grupa 8 uczniów wraz z opiekunem -Elżbietą Bielak wyruszyła...

  Czytaj więcej...

 • Wyjazd do teatru w ramach zajęć z zakresu ekspresji kulturalnej.

  PLAKAT

  Czytaj więcej...

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  W załączeniu zamieszczamy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na organizację  wycieczki do teatru do Lublina na spektakl pt. „Makbet” dla 8 uczniów gimnazjum i opiekuna.

  Czytaj więcej...

 • "Szkoły z Sukcesem" w Gimnazjum.

  Gimnazjum w Gorzkowie uczestniczy w projekcie: „ Szkoły z sukcesem – wsparcie uczniów i uczennic z Gminy Gorzków”, realizowanym przez Gminę Gorzków. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Gimnazjum otrzymało wsparcie w postaci...

  Czytaj więcej...

 • Projekt "Szkoły z Sukcesem" w realizacji.

  Gmina Gorzków realizuje projekt: „Szkoły z Sukcesem – wsparcie uczniów i uczennic z Gminy Gorzków”. Głównym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości usług edukacyjnych szkół z terenu gminy Gorzków. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach...

  Czytaj więcej...

 • Wyniki rekrutacji

  W załączeniu znajdują się protokoły komisji rekrutacyjnych oraz listy uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie w wersji elektronicznej.

  Czytaj więcej...

 • Rekrutacja.

    Gmina Gorzków informuje, że od dnia 1 listopada 2012 r. realizuje projekt  „Szkoły z Sukcesem – wsparcie uczniów i uczennic z Gminy Gorzków”. Projekt ma na celu  wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości świadczonych usług edukacyjnych w 1 Szkole Podstawowej  i  1 Szkole Gimnazjalnej  w Gminie ...

  Czytaj więcej...

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//