Szkoły z Sukcesem

 

Projekt „Szkoły z sukcesem – wsparcie uczniów i uczennic z Gminy Gorzków” realizowany jest przez Gminę Gorzków, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

• Projekt zakłada udział 150 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Gorzkowie oraz z Gimnazjum w Gorzkowie,

• W projekcie zostanie przeszkolonych 5 nauczycieli z zakresu nowoczesnych metod nauczania i efektywnej nauki,

• Udział uczestników w Projekcie jest bezpłatny.

• Projekt realizowany będzie w okresie od 1.10.2012r. do 31.07.2013 r.

• Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

• Wartość projektu: 246 443,00 zł.

• Realizatorem projektu jest Samorządowy Ośrodek Oświaty w Gorzkowie.