Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Obowiązek ewidencji szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Właściciele nieruchomości na terenie gminy Gorzków posiadający zbiorniki bezodpływowe (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków zobligowani są wypełnić druk zgłoszenia i dostarczyć go do Urzędu Gminy w Gorzkowie.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 19 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), gminy mają obowiązek do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w formie umożliwiającej przekazywanie informacji w postaci elektronicznej.

W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli nieruchomości na terenie gminy Gorzków o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy w Gorzkowie możliwie niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 31.03.2020 r.

Druki zgłoszenia dostępne są w sekretariacie Urzędzie Gminy w Gorzkowie, ul. Główna 9, 22-315 Gorzków-Osada lub na stronie internetowej www.gorzkow.eu.

Wypełnione wnioski należy składać w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Gorzkowie.

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni ścieków.

Piotr Cichosz

/-/ Zastępca Wójta

Ankieta dot. szamba lub przydomowej oczyszczalni.

Rolnicze wykorzystanie ścieków

Ścieki bytowe oraz ścieki komunalne, ścieki przemysłowe biologicznie rozkładalne oraz wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb, mogą być oczyszczane przez ich rolnicze wykorzystanie – zgodnie z art. 84 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.)

Szczegółowe kryteria oraz wymagania jakościowe dla ścieków przeznaczonych do rolniczego wykorzystania określone są w § 16 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

Ścieki służące rolniczemu wykorzystaniu muszą być wstępnie oczyszczone i mieć badania mikrobiologiczne i parazytologiczne oraz badania stanu i składu ścieków przeznaczonych do rolniczego wykorzystania wykonywane, co najmniej raz na dwa miesiące. Nie ma możliwości dokonania neutralizacji lub oczyszczenia tych ścieków w przydomowych szambach. Może to mieć miejsce jedynie w przydomowej oczyszczalni ścieków, pod warunkiem, że rolnik ważnymi dysponuje badaniami ścieków, wykonanymi przez akredytowane laboratorium.

Wszelkie inne sposoby pozbywania się nieczystości jak wylewanie na powierzchnię ziemi, odprowadzanie do wód lub do gruntu oraz stosowania do nawożenia użytków rolnych bez stosowania się do szczegółowych zapisów ww. Rozporządzenia stwarzają poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi.

Piotr Cichosz

/-/ Zastępca Wójta

Informacja dotycząca szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Szanowni Państwo,

Informujemy, że każdy właściciel nieruchomości posiadający zbiornik na nieczystości ciekłe (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków jest zobowiązany do zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych lub osadów ściekowych z przedsiębiorcą posiadającym stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie - art. 6 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) oraz do przechowywania dowodów korzystania z usług (rachunki, faktury) w celu okazania na każde wezwanie organu kontrolującego.

Aktualnie na terenie gminy Gorzków działalność prowadzi trzech przedsiębiorców posiadających zezwolenie wydane na podstawie art. 7 ust. 6 w.w. ustawy.

Wykaz podmiotów znajduje się w załączeniu do informacji.

W związku z powyższym właściciel nieruchomości – niezależnie od faktu czy posiada wóz asenizacyjny - nie może sam dokonywać wywozu nieczystości ciekłych do stacji zlewnych, które znajdują się między innymi przy oczyszczalniach ścieków i służą do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia), chyba, że jest przedsiębiorcą,  prowadzącym na podstawie odpowiedniego zezwolenia działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.            

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Gorzków

Piotr Cichosz

/-/ Zastępca Wójta

Nabór wniosków o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest

        Informujemy o przystąpieniu Gminy Gorzków do naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na 2020 rok.
Nabór Zgłoszeń lokalizacji w Gminie Gorzków trwa od 02.01.2020 r. do 20.01.2020 r.
Wszystkie informacje dotyczące naboru oraz realizacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Gorzków - osoba do kontaktu: Sandra Włoszczal tel. 846838156 wew. 315

Ankieta dot. wyrobów zawierajacych azbest

Informacja

        Wójt Gminy Gorzków informuje, że Gmina Gorzków zamierza złożyć do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dotację na zadanie pod nazwą: "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej".
W związku z powyższym Rolnicy z terenu Gminy Gorzków zainteresowani pozbyciem sie odpadów:
- folii rolniczej

- siatki i sznurka do owijania balotów
- opakowań po nawozach
- opakowań typu Big Bag
mogą złożyć do Urzędu Gminy Gorzków w terminie do 20 listopada 2019 r. informację o w/w odpadach. Wzór informacji dostępny w Urzędzie Gminy, pok. nr 13 oraz w załączniku poniżej.

Realizacja zadań uzależniona jest od uzyskania dotacji.

Informacja
Wniosek

Zastępca Wójta
/-/ dr Piotr Cichosz

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//