Informacja dotycząca szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Szanowni Państwo,

Informujemy, że każdy właściciel nieruchomości posiadający zbiornik na nieczystości ciekłe (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków jest zobowiązany do zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych lub osadów ściekowych z przedsiębiorcą posiadającym stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie - art. 6 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) oraz do przechowywania dowodów korzystania z usług (rachunki, faktury) w celu okazania na każde wezwanie organu kontrolującego.

Aktualnie na terenie gminy Gorzków działalność prowadzi trzech przedsiębiorców posiadających zezwolenie wydane na podstawie art. 7 ust. 6 w.w. ustawy.

Wykaz podmiotów znajduje się w załączeniu do informacji.

W związku z powyższym właściciel nieruchomości – niezależnie od faktu czy posiada wóz asenizacyjny - nie może sam dokonywać wywozu nieczystości ciekłych do stacji zlewnych, które znajdują się między innymi przy oczyszczalniach ścieków i służą do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia), chyba, że jest przedsiębiorcą,  prowadzącym na podstawie odpowiedniego zezwolenia działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.            

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Gorzków

Piotr Cichosz

/-/ Zastępca Wójta