Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Obowiązek ewidencji szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Właściciele nieruchomości na terenie gminy Gorzków posiadający zbiorniki bezodpływowe (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków zobligowani są wypełnić druk zgłoszenia i dostarczyć go do Urzędu Gminy w Gorzkowie.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 19 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), gminy mają obowiązek do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w formie umożliwiającej przekazywanie informacji w postaci elektronicznej.

W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli nieruchomości na terenie gminy Gorzków o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy w Gorzkowie możliwie niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 31.03.2020 r.

Druki zgłoszenia dostępne są w sekretariacie Urzędzie Gminy w Gorzkowie, ul. Główna 9, 22-315 Gorzków-Osada lub na stronie internetowej www.gorzkow.eu.

Wypełnione wnioski należy składać w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Gorzkowie.

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni ścieków.

Piotr Cichosz

/-/ Zastępca Wójta

Ankieta dot. szamba lub przydomowej oczyszczalni.

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//