Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Program czyste powietrze

Spotkanie informacyjne

organizowane przez

Ministerstwo Środowiska

Centrum Społeczno-Kulturalne

22-10-2018 r. godz 1800

 

Program "Czyste powietrze"

http://www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html

Dofinansowanie: od 30% do 90% kredyt pozostałe koszty kwalifikowane do 100%

Intensywność dofinansowania zależy od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy liczonego zgodnie z metodyką opisaną w instrukcji do wypełnienia wniosku o dofinansowanie (w oparciu o zasady Programu Rodzina 500 plus)

Kwalifikowane wydatki:

Czytaj więcej...

oczyszczenie rzeki

ogłoszenie- oferty na konserwację rzeki Żółkiewka:

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na
wykonaniu konserwacji rzeki Zółkiewki w km 14+800   14+850, 15+460    15+560,
16+470   17+875:
Przedmiotem zamówienia są następujące roboty budowlane:
ø Wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp (KNR 15 01 0114 04) w km:
14+800   14+850, 15+460   15+560, 16+470  ~ 17+875   85 [ar]
0 Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp po wykoszeniu (KNR 15 01
0115 02)   85 [ar]
ø Wykoszenie porostów gęstych miękkich z dna rzeki w km przy szerokości dna
4 [m] (KNR 15 01 0114 07) w km 14+800   14+850, 15+460   15+560   6 [ar]
‹› Wygrabienie wykoszonych porostów z dna rzeki (KNR 15 01 0115 04)    6 [ar]
‹› Cięcie krzaków ze skarp rzeki na całej długości (KNR 00 01 0105 02)   0,30
[hal

Oferty składać do Urzędu gminy Gorzków do 27sierpnia2018r do godz 11:00.

Termin wykonania do 30 września 2018 r.

Ogłoszenie zamówienia

Przedmiar robót

Formularz ofertowy

 

 

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

        Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 21.05.2018 r. do dnia 08.06.2018 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji w/w projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia można pobrać tutaj – Zakładka Usuń azbest - przewodnik Krok po kroku

OBWIESZCZENIE Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie

        Działając na podstawie art. 119 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie informuje, że strona ukraińska przekazała wstepne informacje, dotyczące planowanego przedłużenia okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne na Ukrainie. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska podjął decyzję o przystąpieniu strony polskiej do postępowania transgranicznego.
W trybie art. 119 ww. ustawy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie wykłada do wglądu dokumenty w języku polskim dla ww. przedsięwzięcia wraz z prośbą o uwagi i wnioski dotyczące ww. dokumentacji.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie zawiadamia, iż całość dokumentów w języku polskim i angielskim przekazana tut. organowi przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiotowej sprawie wraz z pismem z dnia 7 lutego 2018 r., znak: DOOŚ-tsoos.442.1.2018.JA/MT.1, została wyłożona do wglądu w siedzibie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie przy ul. Bazylianówka 46, II piętro, pokój nr 32, w godzinach pracy Urzędu oraz udostepniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie: http://lublin.rdos.gov.pl/.
Podaje się do publicznej wiadomości, że postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa i każdy ma prawo składania uwag i wniosków.
Uwagi i wnioski w ww. sprawie można składać w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej na adres Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin; adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,
bądź składać osobiście w sekretariacie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie przy ul. Bazylianówka 46, piętro I, pok. 17, w terminie 30 dni, tj. od dnia 5 marca 2018 r. do dnia 3 kwietnia 2018 r.

Z up. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie
dr Jerzy Krzyszycha
Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2018 roku.

harmonogram 2018

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//