Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na rok 2017

Ogłoszenie z dnia 14 lutego 2017 r.

o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań pożytku publicznego Gminy Gorzków w 2017 r.

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.),Wójt Gminy Gorzków ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań pożytku publicznego Gminy Gorzków w 2017 r.

Szczegóły zostały zawarte w załącznikach.