Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Umowa na realizację projektu podpisana

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gorzkowskiej informuje, że w dniu 22 stycznia 2016r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu  "Gorzków historia wiecznie żywa" współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Całkowity koszt projektu wynosi 53 997,50 zł. Okres realizacji przewidziany jest do dnia 30 czerwca 2016 r.

Celem projektu jest rozwój turystyki i przedsiębiorczości w gminie Gorzków leżącej na Szlaku Jana III Sobieskiego poprzez wprowadzenie do oferty turystyczno-rekreacyjnej nowych produktów (przewodnika z mapą turystyczną) oraz imprezy plenerowej „Jarmark Sobieskiego”, które przyczynią się do wzrostu zainteresowania gminą oraz pośrednio do wzmacniania zasobów ludzkich w sferze świadomości społecznej i przedsiębiorczości.

Cele szczegółowe w ramach projektu są następujące:

  • Promocja walorów historycznych, kulturowych i przyrodniczych gminy Gorzków, zwłaszcza dziedzictwa Jana III Sobieskiego
  • Promocja lokalnych produktów nawiązujących do dziedzictwa XVII w. i rodu Sobieskich
  • Podnoszenie świadomości społeczności lokalnej w zakresie identyfikacji ze Szlakiem JIIIS
  • Stworzenie warunków do rozwoju turystyki historycznej, kulturowej w gminie Gorzków.
  • Promowanie marki Szlaku JIIIS.

           

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Gorzków z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016

Gorzków-Osada, 09.10.2015 r.

Ogłoszenie konsultacji

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn zm.) w nawiązaniu do art. 5 a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 uchwały Rady Gminy Gorzków nr VI/27/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Gorzków (Dz. U. Woj. Lubelskiego z 2015 r., poz. 1946), Wójt Gminy Gorzków zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Gorzków z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016.

Termin konsultacji od: 09.10.2015 r. do 23.10.2015 r.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie gminy Gorzków.

Forma konsultacji:

  • Opinie należy przedstawiać pisemnie na wzorze formularza zmian do projektu Programu, który stanowi załącznik nr 1. Opinie należy kierować na adres: Urząd Gminy Gorzków, ul Główna 9, 22 – 315 Gorzków-Osada
  • Wyrażanie opinii elektronicznie na wzorze formularza zmian do projektu Programu, który stanowi załącznik nr 1 należy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji, udzielenie wyjaśnień i przyjmowanie opinii jest pracownik merytoryczny Urzędu Gminy – insp. ds. zamówień publ. i funduszy, Piotr Cichosz, do którego należą sprawy organizacji pozarządowych. tel. 846838156, wew.308,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Marek Kasprzak 

 /-/Wójt Gminy Gorzków

 

Załącznik nr 1. Formularz konsultacji. 

Załącznik nr 2. Projekt Rocznego Programu Współpracy na rok 2016

Wynik konsultacji Rocznego Programu Współpracy na rok 2016  z dnia 30.10.2015 r.

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Święto zbiorów w Gorzkowie"


Gorzków-Osada, 30.07.2015 r.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), uznając celowość realizacji zadania publicznego, zamieszcza się następująca ofertę: 1. Oferta Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gorzkowskiej pn: „Święto zbiorów w Gorzkowie”. Termin realizacji: od 06.08.2015 r.  do 31.08.2015 r. Oferta dotyczy wsparcia w zakresie wymienionym w art. 4 ust. 1 pkt. 4 Ustawy tj. sfery. „podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”. Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego wynosi: 5 000, 00 zł.

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Piotra Cichosza, insp. ds. zamówień publ. i funduszy, tel. 846838156; faks 846838111; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , lub pisemnie na adres: Urząd Gminy Gorzków, ul. Główna 9, 22-315 Gorzków-Osada - w terminie do dnia 6 sierpnia 2015 roku.Ofertę zamieszono w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gorzków, ul. Główna 9, 22-315 Gorzków-Osada oraz na stronie internetowej Gminy Gorzków: www.gorzkow.eu w okresie od dnia 30.07.2015 r. do dnia 06.08.2015 r.

 

Marek Kasprzak

/-/Wójt Gminy Gorzków

 Załącznik nr 1. Oferta SMZG z dnia 29.07.2015 r.

Ogłoszenie z dnia 30.07.2015 r.

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//