Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020

        Obowiązek sporządzenia i przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy wynika z dyspozycji art. 11, ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, z którego wynika, że organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego i wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 przygotowana została przez inspektora ds. księgowości oświatowej, m.in. na podstawie danych przekazywanych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO), na podstawie arkuszy organizacyjnych, danych przygotowywanych przez dyrektora szkoły oraz na podstawie licznych opracowań własnych, ze szczególnym uwzględnieniem wyników uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego i wyników ósmoklasisty oraz wyników przeprowadzonych ewaluacji i kontroli zewnętrznych.
Podobnie jak w latach ubiegłych treść „Informacji…” zawiera dane, będące podstawą wielu szczegółowych raportów, analiz i sprawozdań, ale jej bezpośrednim zadaniem jest pełna i dokładana informacja o tym, w jaki sposób Gmina Gorzków realizowała swoje zadania oświatowe w roku szkolnym, którego „Informacja…” dotyczy...

Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//