Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Gorzków na lata 2015 – 2020

 

W okresie od dnia 05.01.2015 r. do dnia 29.05.2015 r. Gmina Gorzków realizowała projekt: „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Gorzków” na podstawie umowy nr POIS.09.03.00-00-527/13 z dnia 29.12.2014 r. zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013. Wartość całkowita projektu wyniosła 23 985,00 zł., a wartość dofinansowania 20 387,25 zł.

 

Przedmiotowy Plan jest dokumentem planistycznym, strategicznym, zawierającym działania niskoemisyjne, w tym działania poprawiające efektywność energetyczną i wykorzystujący istniejący na terenie Gminy potencjał odnawialnych źródeł energii. Dokument został przyjęty uchwałą nr VI/26/2015 Rady Gminy Gorzków z dnia 22 maja 2015 r. oraz zmieniony uchwałą nr IX/42/2015 Rady Gminy Gorzków z dnia 22 września 2015 r.

 

Posiadanie dokumentu jest warunkiem ubiegania się o unijne środki pomocowe w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020 w zakresie odnawialnych źródeł energii.

 

Gmina Gorzków określiła do realizacji w latach 2015 – 2020 następujące inwestycje:

  • Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gorzkowie – szacunkowa wartość - 300 000, 00 zł.
  • Instalacja kolektorów słonecznych w ilości 150 zestawów na obiektach prywatnych – szacunkowa wartość 1 500 000, 00 zł.
  • Instalacje fotowoltaiczne w ilości 100 zestawów ma obiektach publicznych i prywatnych – szacunkowa wartość 3 100 000, 00 zł.
  • Modernizacja oświetlenia drogowego – szacunkowa wartość 110 000, 00 zł.
  • Budowa biogazowni rolniczej o mocy 0, 5 MW – szacunkowa wartość 8 000 000, 00 zł.
  • Realizacja założeń Planu jest uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych. Są to zadania wysokonakładowe i mają charakter fakultatywny. Konieczna jest współpraca z mieszkańcami gminy, przedsiębiorcami, inwestorami zewnętrznymi. W ramach zadań koordynacyjnych Planu prowadzony będzie monitoring wskaźników realizacji poszczególnych działań, aby w 2020 r. nie było problemu z osiągnięciem celów założonych w dokumencie, w tym redukcji emisji, CO2.

 

Uchwała nr VI/26/2015 Rady Gminy Gorzków z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

 

Uchwała nr IX/42/2015 Rady Gminy Gorzków z dnia 22 września 2015 r. w sprawie zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Konsultacje społeczne Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Gorzków

 

Zawiadamia się o prowadzeniu konsultacji społecznych projektu dokumentu strategicznego pn.: ,,Plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Gorzków”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Celem konsultacji jest zebranie wniosków i uwag dotyczących ,,Planu gospodark niskoemisyjnej w Gminie Gorzków”.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od dnia 16 kwietnia 2015 r. do dnia 29 kwietnia 2015 r.

Marek Kasprzak

/-/ Wójt Gminy Gorzków

 

Załącznik nr 1. Zarządzenie nr 27/2015 Wójta Gminy Gorzków z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 2. Formularz konsultacji

Załącznik nr 3. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Gorzków - Projekt

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//