Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

„Ogłoszenie o naborze”
Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego jako Operator Dotacji
ogłasza III nabór wniosków
JIIIS/DOT/III/2014
w ramach Projektu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim” współfinasowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

 

Wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie osobiście lub wysyłać listem poleconym albo pocztą kurierską w terminie: od dnia 23 czerwca 2014 roku do dnia 1 sierpnia 2014 roku do godz. 15.00 na adres:

Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego,

pokój 206 ul. Partyzancka 2 21-007 Mełgiew

 

  • Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
  • funkcjonujące przedsiębiorstwa
  • nowe firmy/podmioty rozpoczynające własną działalność gospodarczą
  • organizacje pozarządowe

 

W ramach niniejszego naboru wniosków jeden WNIOSKODAWCA może złożyć tylko jeden wniosek.
Budżet i poziom dofinansowania:
Ogólna, orientacyjna kwota dostępna w ramach niniejszego naboru wynosi min. 366 378,59 CHF z zastrzeżeniem, iż powyższa kwota może ulec zmianie
W ramach niniejszego naboru wyodrębniona została alokacja dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zaplanowano udzielenie wsparcia dla 16 nowych firm/podmiotów rozpoczynających własną działalność. Pozostała kwota alokacji przeznaczona będzie dla organizacji pozarządowych i istniejących przedsiębiorstw.
W przypadku, gdy przewidziana finansowa alokacja nie może być w pełni wykorzystana ze względu na niedostateczną jakość lub liczbę złożonych wniosków przez osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej, Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego zastrzega sobie prawo do realokacji pozostałych środków pomiędzy pozostałe grupy Wnioskodawców.

więcej informacji w załączeniu.

 

Załączniki:

Ogłoszenie III naboru

Wytyczne dla os. ubiegających się o dotacje

Wzór pisma przewodniego

Załącznik nr A: Wniosek aplikacyjny

Instrukcja wypełniania wniosku

Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełnienia wniosku

Załączniki do wniosku:

1-Harmonogram realizacji projektu

2-Budżet

3-Biznesplan dla istniejących firm

3-Biznesplan dla istniejących firm.xls

3-Biznesplan dla nowopowstałych firm

3-Plan projektu dla organizacji pozarządowych

4-Oświadczenie wnioskodawcy o kwalifikowalności vat

5-Oświadczenie o otrzymaniu - nie otrzymaniu pomocy de minimis

6-Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

6-Formularz w sprawie informacji składanych przez wnioskodawce

7-Oświadczenie dot sprawozdań finansowych

8-Oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu-niezbędnych środków finansowych

9-Oświadczenie o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka zobowiązań

10-Upoważnienie do reprezentowania wnioskodawcy

 

Załącznik nr B: Umowa o dofinansowanie projektu

Załącznik nr 2 do umowy - weksel

Załącznik nr 3a do Umowy - deklaracja wekslowa dla osób fizycznych

Załącznik nr 3b do Umowy - deklaracja wekslowa dla osób prawnych

Załącznik nr C: Karta oceny formalnej

Załącznik nr D: Karta oceny merytorycznej

Załącznik nr E: Karta kryteria wyboru

 

Najnowsze artykuły w kategorii

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//