Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Informacja o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w Wytycznych

dla osób ubiegających się o dotacje

 

Informujemy, że sprostowaniu ulega treść definicji Organizacji pozarządowej, zawartej na str. 11 Wytycznych dla osób ubiegających się o dotacje. Poprawną definicję organizacji pozarządowej prezentujemy poniżej:

 

 

„Zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j.: Dz. U. Z 2010 nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) organizacjami pozarządowymi są:

1) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,

2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku

– osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.”

 

Powyższy dokument dotyczy Programu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim”. Program współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Najnowsze artykuły w kategorii

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//