Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

„Ogłoszenie o naborze”
Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego

jako Operator Dotacji
ogłasza IV nabór wniosków
JIIIS/DOT/IV/2015
w ramach Projektu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim” współfinasowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
Wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie osobiście lub wysyłać listem poleconym albo pocztą kurierską (decyduje data wpływu do Operatora Dotacji)

w terminie: od dnia 27 lipca 2015 roku do dnia 4 września 2015 roku do godz. 15.00

na adres:

Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego, pokój 206

ul. Partyzancka 2

21-007 Mełgiew

 

Załączniki:

Ogłoszenie IV naboru

Wytyczne dla os. ubiegających się o dotacje

Wzór pisma przewodniego

Załącznik nr A: Wniosek aplikacyjny

Instrukcja wypełniania wniosku

Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełnienia wniosku

Załączniki do wniosku:

1-Harmonogram realizacji projektu

2-Budżet

3-Biznesplan dla istniejących firm

3-Biznesplan dla istniejących firm.xls

3-Biznesplan dla nowopowstałych firm

3-Plan projektu dla organizacji pozarządowych

4-Oświadczenie wnioskodawcy o kwalifikowalności vat

5-Oświadczenie o otrzymaniu - nie otrzymaniu pomocy de minimis

6-Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

6-Formularz w sprawie informacji składanych przez wnioskodawce

7-Oświadczenie dot sprawozdań finansowych

8-Oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu-niezbędnych środków finansowych

9-Oświadczenie o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka zobowiązań

10-Upoważnienie do reprezentowania wnioskodawcy

 

Załącznik nr B: Umowa o dofinansowanie projektu

Załącznik nr 2 do umowy - weksel

Załącznik nr 3a do Umowy - deklaracja wekslowa dla osób fizycznych

Załącznik nr 3b do Umowy - deklaracja wekslowa dla osób prawnych

Załącznik nr C: Karta oceny formalnej

Załącznik nr D: Karta oceny merytorycznej

Załącznik nr E: Karta kryteria wyboru

Najnowsze artykuły w kategorii

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//