Projekt Systemowy "Masz Szanse"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie w 2010 r. realizuje projekt systemowy pt:

"Masz szansę".

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej", Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013. Projek jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych i koszystających ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Gorzkowie

 

Cele szczegółowe:

- zwiększenie motywacji do działania i wiary we własne siły

- zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu

- zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających wejście/powrót na rynek pracy

- upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej

 

Uczestnikami projektu systemowego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie mogą być osoby:

a) zamieszkujące na terenie Gminy Gorzków

b) zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy

c) bedące klientami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzkowie

d) zagrożone wykluczeniem społecznym

 

Rekrutację przeprowadzą pracownicy socjalni oraz kierownik GOPS

 

Projekt obejmuje zadania z zakresu aktywnej integracji, które zostaną uzgodnione indywidualnie z klientem. Uczestnicy projektu zostaną objęci kompleksowym wsparciem poprzez zastosowanie narzędzi w postaci kontraktów socjalnych i instrumentów aktywnej integracji.

 

Szczegółowe informacje o projekcie: GOPS, ul Główna 9, 22- 315 Gorzków, Tel. kontaktowy 846838506.