Wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich poza rzeźnią.

       W sytuacji gdy zdrowe zwierzę,np. krowa, owca, koza, świnia czy koń, ulegnie wypadkowi np. złamie kończynę, kręgosłup lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się, a tym samym transport do rzeźni, wówczas możliwy jest ubój takiego zwierzęcia z konieczności

W takim przypadku, należy jak najszybciej wezwać lekarza weterynarii, który zadecyduje o dalszym postępowaniu ze zwierzęciem.

Gdy lekarz stwierdzi, że zwierzę powinno być poddane ubojowi z konieczności, należy skontaktować się z najbliższą rzeźnią celem ustalenia, czy istnieje możliwość przyjęcia tuszy i narządów wewnętrznych zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności.

       Ubój z konieczności zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem z dnia 9 września 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt, powinien być dokonany przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, tj. takie same jak w przypadku uboju zwierząt w rzeźni ( ukończyły 18 lat, posiadają wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe, odbyły szkolenie teoretyczne oraz 3 miesięczną praktykę na stanowisku ubojowym, pod stałym nadzorem osoby posiadającej 3 - letni staż pracy na stanowisku ubojowym).

Posiadacz zwierząt jest zobowiązany do jak najszybszego dokonania uboju zwierzęcia aby oszczędzić mu niepotrzebnego bólu i cierpienia.

Następnie wykrwawiona tusza zwierzęcia wraz z narządami wewnętrznymi powinna być jak najszybciej przewieziona do rzeźni w odpowiednich warunkach higienicznych (jeżeli transport potrwa dłużej niż 2 godziny od chwili dokonania uboju zwierzęcia, należy zapewnić warunki chłodnicze dla przewożonej tuszy i narządów wewnętrznych). Tam lekarz weterynarii dokona badania poubojowego i wyda ocenę przydatności mięsa do spożycia przez ludzi.

Badanie to ma na celu dokonanie oceny, czy mięso jest zdatne, czy też niezdatne do spożycia przez ludzi, zanim zostanie wprowadzone na rynek.

Natomiast, gdy tusza zostanie oceniona jako niezdatna do spożycia przez ludzi, poddawana jest utylizacji, bądź za zgodą urzędowego lekarza weterynarii przeznaczona jest do skarmiania mięsożernych zwierząt futerkowych.

       Do rzeźni wraz z tuszą i narządami wewnętrznymi zwierzęcia muszą być dostarczone następujące dokumenty:

a) oświadczenie rolnika - stwierdzające tożsamość zwierzęcia oraz zawierające informacje na temat weterynaryjnych produktów leczniczych lub innych środków, jakie podawano zwierzęciu lub wobec niego stosowano, z wyszczególnieniem dat podawania i okresów karencji;

b) zaświadczenie lekarza weterynarii - stwierdzające korzystny wynik badania przedubojowego, datę i czas przeprowadzenia tego badania, przyczynę dokonania uboju z konieczności oraz informację na temat leczenia, jakiemu poddane było to zwierzę.

       Jeżeli lekarz weterynarii stwierdzi, że zwierzę powinno być leczone, albo uśmiercone - uśmiercanie przeprowadza lekarz weterynarii przez podanie środka usypiającego.

Następnie taka tusza może zostać zutylizowana lub za zgodą urzędowego lekarza weterynarii przeznaczona do skarmiania mięsożernych zwierząt futerkowych.

       Ponadto w przypadku zdrowych zwierząt (cielę do 6 miesiąca życia, świnia, owca, koza), które uległy wypadkowi, istnieje możliwość dokonania uboju zwierzęcia w celu pozyskania mięsa na własny użytek. Przy przeprowadzaniu takiego uboju nie jest konieczna obecność lekarza weterynarii, niemniej jednak pozyskane mięso nie może być oferowane do sprzedaży.

W tej sytuacji gdy nie ma rzeźni, która zgodziłaby się na przyjęcie tuszy wraz z narządami wewnętrznymi zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności rolnik może zdecydować się na leczenie zwierzęcia, uśmiercenie go lub przeprowadzenie uboju w celu pozyskania mięsa na własne potrzeby. Jeśli nastąpi śmierć zwierzęcia, zwłoki należy poddać utylizacji, w tym przypadku koszty utylizacji pokrywa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W każdym przypadku przeprowadzenia uboju z konieczności zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub świnie, konieczne jest powiadomienie o tym zdarzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.Należy pamiętać, że ubój bydła, owcy lub kozy należy zgłosić w terminie 7 dni, natomiast ubój świni w terminie 30 dni od dnia dokonania uboju z konieczności.

-----------------------------------------------------------

Andrzej Bieńko

Dyrektor

Lubelskiego Oddziału Regionalnego

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa